Upphävd författning

Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-07-05
Ändring införd
SFS 2001:626 i lydelse enligt SFS 2002:735
Ikraft
2001-09-01
Upphäver
Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda eller delägare i företag.

[S2]Stödet uppfyller samtliga villkor enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning. Förordning (2002:735).

När stöd får lämnas

2 §  Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas för utbildning som länsarbetsnämnden bedömer vara arbetsmarknadspolitiskt motiverad och som följer en plan som arbetsgivaren upprättat och som godkänts av länsarbetsnämnden. Planen skall ange utbildningens mål, dess målgrupp, innehåll och uppläggning.

3 §  För att kunna få stöd skall arbetsgivaren

 • bekosta utbildning för anställda eller för den som är delägare och personligt verksam i ett litet eller medelstort företag utan att vara anställd i det, och
 • anställa en person som är eller riskerar att bli långtidsinskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen som ersättare för den eller dem som tar del av utbildningen.

4 §  Även om ingen anställs som ersättare för den eller dem som tar del av utbildningen får stöd lämnas om utbildningen genomförs för att stärka deras möjligheter att i samband med permitteringar eller uppsägningar behålla en anställning eller få ett nytt arbete.

5 §  För att kunna få stöd skall arbetsgivaren för anställda som tar del av utbildningen tillämpa löne- och andra anställningsvillkor som följer av eller är likvärdiga med villkor enligt kollektivavtal inom branschen. Anställningsförmånerna får inte minskas under utbildningstiden av det skälet att den anställde genomgår utbildning.

6 §  Stöd får inte lämnas

 • för utbildningar som arbetsgivaren enligt lag eller avtal är skyldig att bekosta,
 • till arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen. Förordning (2002:735).

Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission

7 §  Godkännande av Europeiska gemenskapernas kommission krävs för att stöd skall få lämnas till ett utbildningsprojekt hos en arbetsgivare där stödet enligt denna förordning jämte annat offentligt stöd överstiger 1 miljon euro.

[S2]Om en fråga om att bevilja sådant stöd uppkommer skall länsarbetsnämnden eller Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) överlämna ärendet till regeringen.

Kostnader som får ersättas

8 §  De kostnader som får ersättas är

 1. lönekostnader för lärare,
 2. resekostnader för lärare och deltagare,
 3. andra löpande kostnader, såsom för material och utrustning,
 4. kostnader för rådgivning och vägledning som har samband med utbildningen,
 5. lönekostnader för deltagarna i utbildningen, dock
  • högst det sammanlagda beloppet av de kostnader som avses i 1 - 4, och
  • endast för de timmar då deltagarna deltar i utbildning som är skild från arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

Med vilket belopp stöd får lämnas

9 §  Stöd får lämnas

 • med högst 50 procent av de kostnader som enligt 8 § får ersättas, dock med högst 55 200 kronor per person under en tvåårsperiod, eller
 • med högst 25 procent av kostnaderna enligt 8 § om utbildningen är inriktad i huvudsak på den verksamhet arbetsgivaren bedriver eller avser att bedriva (företagsspecifik utbildning), dock med högst 55 200 kronor per person under en tvåårsperiod.

[S2]AMS skall lämna närmare föreskrifter om vad som avses med företagsspecifik utbildning.

10 §  Stödets storlek skall fastställas i kronor per deltagare och per timme för hela stödperioden.

Samordning med annat stöd

11 §  Om en arbetsgivare får stöd enligt denna förordning och för samma utbildningsinsats får annat offentligt stöd eller stöd som betalas med gemenskapsmedel, skall stödet enligt denna förordning minskas så att det sammanlagda stödet inte överstiger vad som följer av de procentsatser som anges i 9 § första stycket.

Bestämmelser om handläggning m.m.

12 §  Länsarbetsnämnden prövar frågor om stödet och betalar ut stödet månadsvis i efterskott eller på det sätt som AMS bestämmer.

[S2]Arbetsgivaren skall lämna underlag till länsarbetsnämnden för beräkning av stödet. Underlaget skall lämnas inom 60 dagar efter varje månad som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna tid skall länsarbetsnämnden besluta att arbetsgivaren förlorar rätten till stödbeloppet för perioden och att beloppet inte skall betalas ut. Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 60 dagar.

13 §  Länsarbetsnämnden skall ge de arbetstagarorganisationer som berörs av frågor om stödet möjlighet att yttra sig.

14 §  I ett beslut om att lämna stöd kan länsarbetsnämnden bestämma att arbetsgivaren skall

 1. underkasta sig kontroll av hur stödet används, och
 2. uppfylla redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.

[S2]Om arbetsgivaren inte uppfyller de krav länsarbetsnämnden uppställt enligt första stycket kan länsarbetsnämnden besluta att beslutat stöd skall upphävas.

15 §  Om någon har fått stöd utan att vara berättigad till det, skall det som mottagaren har fått för mycket betalas tillbaka.

[S2]Länsarbetsnämnden får i ett sådant fall vid en senare utbetalning dra av ett skäligt belopp. Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten.

16 §  Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS om beslutet innebär att stödet

 • enligt 12 § inte skall betalas ut, eller
 • enligt 14 § skall upphävas.

[S2]Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas.

17 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 och 14 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

18 §  AMS får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001 då förordningen (1984:518) om bidrag till utbildning i företag skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2002:735) om ändring i förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
CELEX-nr
32001R0068
Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2003:1101) om upphävande av förordningen (2001:626) om stöd till utbildning av anställda

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för stöd som beslutats före den 1 februari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:70, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:AU1
Omfattning
upph.