Upphävd författning

Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:638 i lydelse enligt SFS 2003:272
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation lämnas till landsting enligt denna förordning.

[S2]Vad som sägs i förordningen om landsting gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

[S3]Om flera landsting samverkar och bildar ett kommunalförbund för att tillhandahålla utrustning för personer som är dövblinda, lämnas statsbidrag till det förbundet.

2 §  Bidrag lämnas för

  1. anskaffningskostnaden för utrustning som möjliggör en dialog i realtid via ett kommunikationsnät och som skall användas av personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda, talskadade eller språkstörda och inte, eller endast med betydande svårighet, kan kommunicera utan sådan utrustning,
  2. anskaffningskostnaden för sådan utrustning i de fall den skall användas av närstående till personer som avses i första punkten.

[S2]Med utrustning avses även datorprogram i maskinläsbar form.

3 §  Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för nödvändig service och reparation samt nödvändigt byte av sådan utrustning som anges i 2 §.

4 §  Statsbidraget fördelas av Socialstyrelsen. Utan rekvisition betalar Socialstyrelsen ut statsbidraget i början av januari, april, juli och oktober med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret.

5 §  På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är landstinget skyldigt att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:272).

6 §  Socialstyrelsens beslut om fördelningen av statsbidraget får inte överklagas.

7 §  Socialstyrelsen skall meddela grunder för fördelningen av statsbidraget.

[S2]Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

  • SOSFS 2002:2: Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
  • SOSFS 2003:2: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:30) Statsbidrag till texttelefoner
  • SOSFS 2006:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:2) om stats­ bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner skall upphöra att gälla.
  2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för tid från och med den 1 juli 2001.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet om inte bidrag lämnas enligt punkt 2.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:272) om ändring i förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-07-01

Ändring, SFS 2014:298

Omfattning
upph.