Inaktuell version

Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
SFS 2001:646 i lydelse enligt SFS 2014:1206
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Tullregisterförordning (1990:179)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Definitioner

1 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Uppgifter som får behandlas i tulldatabasen

2 §  Tullverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i tulldatabasen.

Tullidentifikationsnummer

3 §  Varje ärende som behandlas med stöd av 1 kap. 4 § 1 och 2 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet skall förses med ett tullidentifikationsnummer (tullid).

Uppgiftsskyldighet

4 §  Bestämmelser om utlämnande av uppgift som rör import eller export av varor finns i 11 kap.6 och 6 a §§tullagen (2000:1281). Utöver vad som föreskrivs där ska på begäran av Skatteverket uppgift som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1, 2, 5–7, 10 och 11 lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet lämnas ut om uppgiften avser en person som förekommer i ett ärende hos Skatteverket eller som annars är föremål för Skatteverkets kontrollverksamhet avseende mervärdesskatt vid import. Förordning (2014:89).

4 a §  Uppgifter i tulldatabasen skall på begäran lämnas ut till de enheter inom Tullverket som arbetar med brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2005:792).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

5 §  Uppgifter i tulldatabasen om den enskilde själv får lämnas ut till denne på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning.

6 §  Uppgifter i tulldatabasen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till behörig myndighet i ett annat land om det följer av en internationell överenskommelse eller en författning.

6 a §  Uppgifter som behandlas med stöd av bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska lämnas ut till Polismyndigheten. Förordning (2014:1206).

Direktåtkomst för enskilda

7 §  En enskild får ha sådan direktåtkomst till uppgifter om sig själv som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

[S2]Tullverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst.

Gallring

8 §  Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 10 § lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet får bevaras under längre tid.

[S2]Riksarkivet får föreskriva att uppgifter eller handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Avgifter

9 §  Tullverket fastställer avgifter för utlämnande av uppgifter ur tulldatabasen. Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut till en annan myndighet och utlämnandet följer av en skyldighet i lag eller förordning.

Verkställighetsföreskrifter

10 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:1027) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ändr. 4 §; ny rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:792) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2007:353) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ny 6 a §
CELEX-nr
32005R1889
Ikraftträder
2007-06-15

Förordning (2014:89) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:93, Prop. 2013/14:16, Bet. 2013/14:SkU13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1206) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:297) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:886) om ändring i förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2016-11-01