Upphävd författning

Tullregisterförordning (1990:179)

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1990-04-26
Ändring införd
SFS 1990:179 i lydelse enligt SFS 2000:1311
Ikraft
1990-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i tullregisterlagen (1990:137).

2 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter enligt 3 § tullregisterlagen (1990:137) om tullregistrets innehåll. Förordning (1999:508).

3 §  Datainspektionen får medge att Tullverket får lämna ut uppgifter ur tullregistret på medium för automatisk databehandling till andra myndigheter än de som anges i 7 § tullregisterlagen (1990:137). Förordning (1999:508).

3 a §  Riksskatteverket får för ändamål som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 tullregisterlagen (1990:137) ha terminalåtkomst till uppgifter om kontroll och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

[S2]Skattemyndighet som avses i 3 kap. 16 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får för ändamål som avses i 2 § andra stycket 2 tullregisterlagen ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i första stycket. Förordning (2000:507).

4 §  Riksarkivet får, om det finns särskilda skäl, föreskriva annan tid än vad som gäller enligt 8 § tullregisterlagen (1990:137) för bevaring av vissa uppgifter.

5 §  Uppkommer fråga om att i tullregistret använda sådana sökbegrepp som har grundläggande betydelse för registrets funktion och som är känsliga ur integritetssynpunkt skall Tullverket överlämna frågan till regeringen för avgörande. Vad nu har sagts gäller inte de grundläggande sökbegrepp i tullregistret som anges i 5 § andra stycket tullregisterlagen (1990:137). Förordning (1999:508).

6 § har upphävts genom förordning (2000:1311).
7 § har upphävts genom förordning (2000:1311).
8 § har upphävts genom förordning (2000:1311).
9 § har upphävts genom förordning (2000:1311).
10 § har upphävts genom förordning (2000:1311).

11 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av tullregisterlagen (1990:137) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket. Förordning (1999:508).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tullregisterförordning (1990:179)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1990.
  2. Utöver vad som anges i 3 § skall uppgifter ur tullregistret om import och export av varor intill utgången av år 1992 överlämnas på medium för automatisk databehandling även till statistiska centralbyrån.
  Ikraftträder
  1990-06-01

Förordning (1990:1290) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1994:1562) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1998:520) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 3 a § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:508) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:507) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1311) om ändring i tullregisterförordningen (1990:179)

Omfattning
upph. 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2001:646

Omfattning
upph.