Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:185 i lydelse enligt SFS 2018:1705
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Tullregisterlag (1990:137)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[S2]Bestämmelserna i 46 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

[S3]Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. Lag (2018:1705).

Prop. 2016/17:91: I tredje stycket har hänvisningen till lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ersatts med en hänvisning till den nya tullbrottsdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.

Prop. 2000/01:33: Lagen skall tillämpas på all behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Med personuppgifter avses detsamma som i personuppgiftslagen. Manuell behandling omfattas av lagen endast om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna om ändamål, personuppgiftsansvar ...

Förhållandet till annan reglering

[K1]2 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning.

I paragrafen upplyses om att lagen innehåller bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen. ...

Prop. 2000/01:33: Lagen skall med vissa undantag gälla i stället för personuppgiftslagen. I andra stycket har i enlighet med Lagrådets synpunkter tagits in en bestämmelse om att en registrerad inte kan motsätta sig behandling av uppgifter i de fall behandlingen är tillåten enligt denna lag.

[K1]3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231).

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), kallad dataskyddslagen.

Genom paragrafen klargörs att även dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller föreskrifter som har meddelats ...

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som skall vara tillämpliga. Paragrafen kommenteras närmare i avsnitt 8.1. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Ändamål

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Tullverket för

 1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,
 2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
 3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
 4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:231).

Prop. 2016/17:91: I andra stycket har hänvisningen till 7 § lagen om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ersatts med en hänvisning till 2 kap. 5 § i den nya tullbrottsdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.

Prop. 2017/18:95: Paragrafen reglerar ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt lagen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, har flyttats till 5 §. Ändringen innebär att paragrafen endast omfattar ändamål som avser sådan verksamhet inom Tullverket som omfattas av ...

Prop. 2000/01:33: Paragrafen anger ändamålet för användningen av uppgifter. Ändamålsbeskrivningen får betydelse för vilken insamling och annan behandling av personuppgifter i registret som är tillåten.

Bestämmelsen motsvarar med vissa redaktionella ändringar 2 § tullregisterlagen. Med avgifter i punkt 1 avses bl.a. tulltillägg och förseningsavgifter. Som ett särskilt ändamål anges i punkt 3 att uppgifter får ...

[K1]4 a §  Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten om tillstånd och om certifikat för godkända ekonomiska aktörer. Lag (2010:103).

[K1]5 §  Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för
  1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
  2. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
  3. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
  4. utsökning och indrivning,
 2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:1705).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen finns bestämmelser om de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas för att tillhandahållas utanför den verksamhet som lagens tillämpningsområde omfattar, s.k. sekundära ändamål.

Paragrafen har fått en ny struktur och delvis nytt innehåll. Genom ändringarna i paragrafens inledning klargörs att det endast är sådana uppgifter som redan behandlas med stöd av 4 § som får behandlas för de sekundära ändamålen i paragrafen. Uppgifter får alltså inte samlas in för ...

Prop. 2015/16:167: 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras för vilka ändamål uppgifter får tillhandahållas för verksamheter utanför Tullverket. Den verksamhet som omfattas är den som bedrivs med stöd av författning.

Enligt punkt 1 får uppgifter behandlas för fastställande av underlag samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter. Det är framför allt skatteförvaltningens beskattningsverksamhet som o mfattas av denna bestämmelse.

I punkt 2 anges ...

Personuppgiftsansvar

[K1]6 §  Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter.

Prop. 2000/01:33: Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling som utförs med stöd av denna lag. Med personuppgiftsansvaret följer en rad skyldigheter. Den personuppgiftsansvarige skall bl.a. tillse att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt och att information lämnas till den registrerade.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]7 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.Lag (2018:231).

Prop. 2017/18:95: I första stycket har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av känsliga personuppgifter ersatts med dataskyddsförordningens definition. Bestämmelsens inledning har också fått en något annorlunda utformning. Eftersom dataskyddsförordningens definition är något vidare än personuppgiftslagens, innebär ändringen att något fler kategorier av uppgifter kringgärdas ...

Prop. 2000/01:33: Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller dels en bestämmelse om förbud mot behandling av vissa känsliga uppgifter (13 §), dels en bestämmelse om när uppgifter om lagöverträdelse m.m. (21 §) får behandlas. Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser skall endast undantagsvis få ske i Tullverkets verksamhet. I paragrafen regleras när behandling av sådana uppgifter får göras i ett ärende i det fall behandlingen ...

Gallring

[K1]8 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

[S2]För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

Prop. 2000/01:33: Bestämmelsen innebär att information som inte behandlas i en databas inte får lagras under längre tid än ett år utan att på ett konkret sätt användas i verksamheten. Det skall med andra ord inte vara tillåtet att

under lång tid i elektronisk form lagra information som kan vara "bra att ha" i framtiden. Om däremot åtgärder vidtas inom ett år genom att ...

[K2]1 §  I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap.45 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103).

Innehåll

[K2]2 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges vilken personkrets som det får finnas uppgifter om i databasen. Det är framför allt uppgifter om importörer och exportörer som får behandlas i databasen.

[K2]3 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 1. en fysisk persons identitet och bosättning,
 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
 3. identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,
 4. tulltaxor,
 5. registrering för skatter och avgifter,
 6. underlag för tull, annan skatt och avgifter,
 7. bestämmande av tull, annan skatt och avgifter,
 8. revision och annan kontroll av tull, annan skatt och avgifter,
 9. tillstånd och licenser som krävs för import eller export av varor,
 10. yrkanden och grunder i ett ärende, och
 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

[S2]I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges vilka uppgifter som får registreras i databasen.

[K2]4 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras i vilka fall elektroniska handlingar får behandlas i databasen. Lagrådets synpunkter har godtagits, men i förslaget till lagtext har vissa redaktionella ändringar gjorts för att syftet med bestämmelsen bättre skall framgå.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

[K2]5 §  Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2016:276).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges att uppgifter får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen medgett det. Utlämnande av uppgifter till enskilda på sådant medium bör endast medges i undantagsfall.

Uppgifter får alltid lämnas ut till en myndighet på medium för automatiserad behandling om myndigheten har rätt att få ut uppgifterna.

Direktåtkomst

6 § Har upphävts genom lag (2005:790).

[K2]7 §  Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

[S2]Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

[S3]Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2007:467).

Prop. 2001/02:46: Ändringen i första stycket syftar till att återskapa den möjlighet till direktåtkomst (terminalåtkomst) Riksskatteverket och skattemyndigheterna före den 1 oktober 2001 hade till tullregistret. Ändringen innebär att Riksskatteverket och skattemyndigheterna även får ha direktåtkomst till uppgifter i tulldatabasen om personer som förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, ...

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras andra myndigheters möjlighet att ha direktåtkomst till databasen. Direktåtkomst får inte finnas för andra ändamål än de som anges i 1 kap. 5 §.

Enligt första stycket får Riksskatteverket och skattemyndigheterna ha direktåtkomst till vissa uppgifter om den som är eller kan antas vara skattskyldig. Åtkomsten omfattar dock inte uppgifter om transportmedel, tulltaxor och underlag för statistikframställning eller uppgifter som rör internationella överenskommelser. ...

[K2]8 §  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2016:885).

Prop. 2015/16:175: Paragrafen reglerar direktåtkomst. Första stycket, som innebär att det finns en lagreglerad begränsning av möjligheten till direktåtkomst för enskilda till uppgifter i tulldatabasen, har fått en delvis ny lydelse. Bestämmelsen har justerats så att en enskild får ges direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Kravet att det ska handla om uppgifter om den enskilde själv har således tagits bort. I övrigt ...

Prop. 2000/01:33: En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Sådan åtkomst får dock finnas endast om regeringen har medgivit det. Paragrafen kommenteras närmare i avsnitt 8.9. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

8 a § Har upphävts genom lag (2016:276).

Sökbegrepp

[K2]9 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2009:495).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras vilka sökmöjligheter som skall finnas vid sökning efter en elektronisk handling. Vid sökning efter en sådan handling får användas uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och

övriga uppgifter som enligt sekretesslagen skall registreras i ett diarium, dvs. ...

Gallring

[K2]10 §  Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången.

[S2]Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för bevarande av vissa uppgifter än vad som anges i första stycket, gäller den föreskriften.

[S3]Vad som sägs i första stycket hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

Prop. 2000/01:33: Paragrafen innehåller bestämmelser om när uppgifter som behandlas automatiserat skall gallras. Bestämmelsen kommenteras närmare i avsnitt 13.4. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Avgifter

[K2]11 §  Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som behandlar möjligheten för Tullverket att ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur tulldatabasen, har andra stycket fått en ny struktur och en ny andra punkt. I den nya andra punkten upplyses om att rätten att ta ut avgifter inte innebär någon inskränkning i den registrerades rätt till kostnadsfri information och kommunikation m.m. enligt artikel 12.5 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:95#S9-5-2" ...

Prop. 2000/01:33: I paragrafen slås fast att Tullverket har rätt att ta ut avgifter för utlämande av uppgifter i tulldatabasen.

Bestämmelsen innebär givetvis inte någon inskränkning i skyldigheten att på stället tillhandahålla allmänna handlingar utan avgift när ett utlämnande begärts med stöd av offentlighetsprincipen.

Rätten att göra invändningar

[K3]1 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1. Bestämmelsen har flyttats från ...

Prop. 2000/01:33: Se kommentaren till 3 kap. 1 § lagen om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet.

2 § Har upphävts genom lag (2018:231).
3 § Har upphävts genom lag (2018:231).
4 § Har upphävts genom lag (2018:231).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då tullregisterlagen (1990:137) skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2001:1184) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:123, Prop. 2001/02:46, Bet. 2001/02:SkU13
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:736) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:790) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:12, Prop. 2004/05:164, Bet. 2005/06:SkU3
Omfattning
upph. 2 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-12-01

Lag (2006:734) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:467) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:198, Prop. 2006/07:96, Bet. 2006/07:SkU22
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:495) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:103) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2009/10:189, Prop. 2009/10:63, Bet. 2009/10:SkU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §; nya 1 kap. 4 a §, 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2016:276) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
upph. 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §; ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:780) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:314, Prop. 2015/16:167, Bet. 2015/16:JuU31
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-08-15

Lag (2016:885) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:7, Prop. 2015/16:175, Bet. 2016/17:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2017:449) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:269, Prop. 2016/17:91, Bet. 2016/17:SkU28
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:231) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-05-25

(2018:1705) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 5 §§
Ikraftträder
2019-01-01