Upphävd författning

Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:935 i lydelse enligt SFS 2002:9
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Statsbidrag

1 §  För att främja och bredda rekryteringen av studenter till universitet och högskolor får bidrag lämnas enligt denna förordning under åren 2002-2004. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Bidrag får lämnas till universitet och högskolor samt andra utbildningsanordnare för projekt och andra insatser som har till syfte att främja och bredda rekryteringen av studenter till universitet och högskolor.

Ansökan

3 §  Bidrag lämnas efter ansökan. Sökanden skall i sin ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat som sökanden vill uppnå.

[S2]Ansökan lämnas in till Rekryteringsdelegationen inom den tid och på det sätt som delegationen bestämmer.

Rekryteringsdelegationen

Uppgifter

4 §  Rekryteringsdelegationen prövar ansökningar om bidrag.

5 §  En sökande som har fått bidrag skall redovisa hur bidraget har använts. Delegationen skall följa upp projekt och insatser som har gjorts med stöd av bidraget.

Sammansättning

6 §  Delegationen skall bestå av fem personer. En av ledamöterna är ordförande.

Kansli

7 §  Personal i Utbildningsdepartementet är föredragande och sköter kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

9 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:9).

Samråd

9 a §  Delegationen skall vid behov samråda med Delegationen för regional samverkan om högre utbildning. Förordning (2002:9).

Ärendenas avgörande

10 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

11 §  Ledamöterna i delegationen skall utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen skall utse ordförande i delegationen.

Återkrav

12 §  Delegationen får helt eller delvis kräva tillbaka bidrag, om en sökande inte har genomfört de projekt eller insatser som bidrag har lämnats för.

Överklagande

13 §  Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:9) om ändring i förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 9 §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2002-02-15

Förordning (2011:137) om upphävande av förordningen (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor

Omfattning
upph.