Upphävd författning

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
SFS 2001:976 i lydelse enligt SFS 2009:1558
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som avses i 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är barn och ungdomar som

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap.2 eller 2 a §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
  2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
  3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

[S2]I denna förordning ges även föreskrifter om utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda här i landet och som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

[S3]I förordningen ges också föreskrifter om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn som avses i första och andra stycket. Förordning (2009:1558).

2 §  Om inte annat följer av 4 och 5 §§, skall barn som avses i 1 § anvisas plats i förskoleklassen och ha rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.

[S2]Dessa barns rätt att få utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan medför inte någon skolplikt.

3 §  Om inte annat följer av 4-6 §§, skall de ungdomar som avses i 1 § erbjudas utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på samma villkor som ungdomar som är bosatta i Sverige.

4 §  De barn och ungdomar som avses i 1 § skall tas emot i det offentliga skolväsendet så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten till Sverige.

5 §  Undervisningen skall bedrivas med hänsyn till den enskilda elevens behov och förutsättningar.

6 §  Vad som sägs i 3 § om utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller bara för den som har påbörjat utbildningen före 18 års ålder.

7 §  Barn som avses i 1 § skall erbjudas förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.

8 §  Hemkommunen skall svara för att utbildning enligt denna förordning kan komma till stånd. Detsamma gäller för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

[S2]Med hemkommun avses den kommun där personen vistas.

9 §  Om en ansökan om uppehållstillstånd av en person som avses i 1 § första stycket avslås och beslutet om avvisning eller utvisning skall verkställas, gäller rätten till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg under tiden fram till dess personen lämnar landet.

[S2]Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till utbildning, förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg enligt denna förordning. Förordning (2004:700).

10 §  Rätten till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för den som avses i 1 § andra stycket upphör att gälla när tillståndstiden löper ut. Förordning (2004:700).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Genom förordningen upphävs förordningen (SKOLFS 1993:21) om undervisning av asylsökande barn.
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1117) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, försksoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-15

Förordning (2004:700) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2003/04:164, Prop. 2003/04:35, Bet. 2003/04:SfU6
Omfattning
ändr. 1, 9 §§; ny 10 §
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2006:112) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2009:1558) om ändring i förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:507) om upphävande av vissa förordningar på skolområdet

Omfattning
upph.