Upphävd författning

Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
SFS 2002:102 i lydelse enligt SFS 2007:480
Ikraft
2002-04-01
Upphäver
Lag (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier och andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmännyttiga bostadsföretag

Inledande bestämmelser

1 §  Med allmännyttigt bostadsföretag avses i denna lag ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse som

  1. drivs utan vinstsyfte,
  2. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och
  3. är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag.

[S2]Villkoret i första stycket 1 hindrar inte att ett aktiebolag eller en ekonomisk förening lämnar skälig utdelning på den del av aktiekapitalet eller inbetalda medlemsinsatser som ägaren skjutit till kontant. Regeringen lämnar närmare föreskrifter om högsta tillåtna utdelning.

[S3]Villkoret i första stycket 3 gäller inte i fråga om kommunala bostadsföretag.

2 §  Med kommunalt bostadsföretag avses i denna lag ett allmännyttigt bostadsföretag som en kommun har det bestämmande inflytandet över.

[S2]Med bestämmande inflytande avses att kommunen

  1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen och också förfogar över så många röster, eller
  2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för en stiftelse med egen förvaltning eller är förvaltare i en stiftelse med anknuten förvaltning.

[S3]Vid tillämpning av andra stycket 1 och 2 skall det inflytande som utövas av ett företag över vilket kommunen bestämmer på det sätt som anges i nämnda punkter anses utövat av kommunen.

3 §  Ett allmännyttigt bostadsföretag skall sträva efter att erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget.

4 §  Ett allmännyttigt bostadsföretag skall skriftligen varje år till länsstyrelsen lämna uppgift om beslutad utdelning och hur denna beräknats.

Godkännande som allmännyttigt bostadsföretag

5 §  Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse får efter ansökan godkännas som allmännyttigt bostadsföretag, om företaget uppfyller de förutsättningar som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

6 §  Ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag skall återkallas om företaget ansöker om detta eller om företaget inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

7 §  Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag prövas av länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

2 kap. Har upphävts genom lag (2007:480).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
  2. Företag som enligt förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande äldre bestämmelser är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag skall anses som godkänt som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag.
  3. Lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m. upphör att gälla den 1 april 2002. Bestämmelserna om utdelningar och aktieägartillskott skall fortfarande tillämpas till och med den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:160, Prop. 2001/02:58, Bet. 2001/02:BoU4
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2002:1120) om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:66, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:BoU1
Omfattning
ändr 2 kap 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:928) om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:987) om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006. För avtal som ingåtts före ikraftträdandet mellan en kommun och Statens bostadsnämnd gäller 2 kap. 6 § 5 i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/06:365, Prop. 2005/06:145, Bet. 2005/06:BoU9
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2007:480) om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2006/07:188, Prop. 2006/07:61, Bet. 2006/07:CU27
Omfattning
upph. 2 kap
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2010:879

Omfattning
upph.