Upphävd författning

Förordning (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1986-09-18
Ändring införd
SFS 1986:694 i lydelse enligt SFS 1995:908
Ikraft
1986-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns handläggnings- och förvaltningsbestämmelser beträffande bostadslån och räntebidrag enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Förordningen skall tillämpas även i fråga om bostadslån och räntebidrag som har beviljats enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946).

[S2]Förordningen innehåller följande avsnitt.

[S3]Inledande bestämmelser (1 och 2 §§) Ansökan om lån och bidrag (3--7 §§) Beslut om lån och bidrag (8--13 §§) Förskott på lån (14 och 15 §§) Utbetalning av lån och bidrag (16 och 17 §§) Byggnadskontroll och besiktning (18 och 19 §§) Förvaltning av lån (20 och 21 §§) Övertagande av lån (22--25 §§) Förvärvstillägg (26--28 §§) Uppsägning av lån och återbetalning av bidrag (29--31 §§) Allmännyttigt bostadsföretag (32 och 33 §§) Överklagande (38 och 39 §§)

[S4] Förordning (1987:1265).

2 §  Låne- och bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och kommunerna.

[S2]Boverket har tillsyn över låne- och bidragsverksamhetenoch får meddela föreskrifter för tillämpningen i de avseenden som anges i denna förordning, i nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och i ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Verket sköter även utbetalningen av bidrag.

[S3]Länsbostadsnämnderna prövar ärenden om lån och bidrag.

[S4]Kommunerna förmedlar lån och bidrag, avger yttranden till länsbostadsnämnderna, utövar byggnadskontroll och medverkar till förvaltningen av lånen. Verksamheten handhas av kommunstyrelsen, om inte kommunen beslutat att den skall utövas av något annat kommunalt organ. Förordning (1991:13).

Ansökan om lån och bidrag

3 §  Ansökan om bostadslån och räntebidrag lämnas in till kommunen.

[S2]Ansökan skall göras i enlighet med blankett som fastställs av boverket. Till ansökan skall fogas de handlingar och den övriga utredning som verket föreskriver.

[S3]Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete. Förordning (1991:13).

4 §  Om ansökningshandlingarna är ofullständiga, skall kommunen ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna.

5 §  Kommunen skall med eget yttrande sända ansökningshandlingarna till länsbostadsnämnden. Till yttrandet skall fogas de handlingar och den övriga utredning som boverket föreskriver. Förordning (1991:13).

6 §  I de fall som avses i 15 § andra stycket första meningen nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) skall länsbostadsnämnden bereda anbudsgivare, vars anbud inte har antagits, tillfälle att begära sådan prövning som där anges.

7 §  Sökanden skall i samband med ansökan förbinda sig att lämna länsbostadsnämnden en fullständig redovisning av kostnaderna för byggnadsprojektet om nämnden begär det samt att tillåta byggnadskontroll enligt 18 § och hålla byggnaden tillgänglig för besiktning enligt samma paragraf.

[S2]Om ansökan avser ett nybyggnadsprojekt med minst tio bostadslägenheter, skall sökanden dessutom förbinda sig att i god tid före färdigställandet lämna den information om bostäderna (bofakta) som de bostadssökande behöver. Bofakta skall utformas enligt grunder som boverket föreskriver. Om det finns annan motsvarande information, kan dock kommunen bestämma att bofakta inte behöver lämnas. Förordning (1991:13).

Beslut om lån och bidrag

8 §  Avser länsbostadsnämnden att lämna bostadslån för hyres- och bostadsrättshus eller säljarbyggda egnahem, skall nämnden meddela preliminärt beslut om lån och räntebidrag. Detta gäller dock inte i fråga om mindre byggnadsprojekt. Föreskrifter om vad som är mindre projekt meddelas av boverket. Förordning (1991:13).

9 §  I det preliminära beslutet skall länsbostadsnämnden ange under vilka förutsättningar och på vilka villkor lån och bidrag kan komma att beviljas. I beslutet kan nämnden bestämma den tid under vilken byggnadsprojektet skall utföras och vad sökanden i övrigt skall iaktta vid projektets utförande.

[S2]I de fall som anges nedan skall det preliminära beslutet innehålla uppgift om att lån och bidrag inte kommer att beviljas, om kostnaden för det färdigställda byggnadsprojektet blir högre än den kostnad som beräknats i samband med det preliminära beslutet med de tillägg som nämnden kan godta med hänsyn till prishöjningar under byggnadstiden eller liknande omständigheter. Detta gäller lån

 1. för säljarbyggda egnahem,
 2. till bostadsrättsföreningar som inte uppfyller förutsättningen i 28 § första stycket 2 nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 26 § första stycket 2 ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 3. i andra fall där det finns särskilda skäl.

10 §  Ansökan om slutligt beslut i ärendet skall lämnas in till kommunen senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 3--5 §§ tillämpas. Görs inte ansökan inom den bestämda tiden får det preliminära beslutet återkallas.

11 §  Slutligt beslut om bostadslån och räntebidrag får meddelas endast om byggnadsprojektet utförts enligt förutsättningarna i det preliminära beslutet. Slutligt beslut får dock meddelas, om endast mindre arbeten återstår och dessa med hänsyn till klimatet eller av annan anledning inte lämpligen kan utföras i samband med de övriga arbetena.

[S2]I det slutliga beslutet skall lånebelopp samt villkor för lån och bidrag anges.

13 §  Före utbetalningen av bostadslån får länsbostadsnämnden återkalla beslut om lån och räntebidrag, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Förskott på lån

15 §  I fråga om ansökan om förskott skall bestämmelserna i 3--5 §§ tillämpas.

[S2]Förskott till kommuner, landstingskommuner, samfällighetsföreningar eller sådana församlingar eller kyrkliga samfälligheter som avses i församlingslagen (1988:180) lämnas utan säkerhet. För förskott till andra låntagare skall ställas säkerhet i form av borgen som för egen skuld av kommunen eller landstingskommunen. Även panträtt i fastigheten eller tomträtten kan godtas som säkerhet för förskott. Boverket skall meddela närmare föreskrifter om de villkor under vilka inteckningssäkerhet för förskott får godtas.

[S3]Förskott betalas ut till låntagaren efter tillstyrkan av kommunen. På förskott skall ränta betalas från den dag då förskottet betalas ut. Räntesatsen samt tidpunkt och villkor för ändring av räntesatsen under den tid förskottet står ute fastställs med ledning av räntevillkoren för certifikatslån utgivna av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Boverket får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av förskott och om bestämmandet av räntesatsen. */k/ Förordning (1991:13). */-k/

Utbetalning av lån och bidrag

16 §  Den som fått ett bostadslån beviljat skall senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer ansöka om utbetalning av lånet. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 3--5 §§ tillämpas. Görs inte ansökan inom den bestämda tiden får beslut om lån och räntebidrag återkallas.

[S2]Om det finns ett tillfälligt hinder mot att ställa säkerhet i form av panträtt, får lånet utbetalas mot garantiförbindelse utfärdad av en bank, en kommun eller någon annan vars garanti kan godtas.

17 §  Räntebidrag beräknas och betalas i efterskott högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter meddelas av boverket. Förordning (1991:13).

Byggnadskontroll och besiktning

18 §  Under byggnadstiden skall kommunen i den omfattning och på det sätt länsbostadsnämnden bestämmer utöva kontroll över byggnadsprojektets utförande.

[S2]När projektet har färdigställts, skall huset besiktas genom kommunens försorg i enlighet med föreskrifter som meddelas av boverket.

[S3]Kontroll och besiktning får utföras även av länsbostadsnämnden.

[S4]Under lånetiden skall kommunen besikta huset i den omfattning och på det sätt som länsbostadsnämnden bestämmer. Förordning (1991:13).

19 §  Om det finns avsevärda brister i kommunens besiktning enligt 18 §, kan länsbostadsnämnden låta utföra besiktning på kommunens bekostnad.

Förvaltning av lån

21 §  Om det finns risk för att huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde så att säkerheten för bostadslånet försämras, skall kommunen anmäla det till länsbostadsnämnden. Sådan anmälan skall även göras om kommunen får kännedom om att fastigheten eller tomträtten har övergått till ny ägare eller tomträttshavare.

Övertagande av lån

22 §  Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller tomträttshavare, kan denne efter ansökan få överta bostadslånet helt eller delvis, om det kan antas att han har förutsättningar att fullgöra de ekonomiska förpliktelser som följer med lånet och att förvalta huset på ett tillfredsställande sätt. Kommunens bedömning i fråga om sökandens förutsättningar att förvalta huset får frångås endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Om bostadslånet på grund av bestämmelserna om lånets storlek för skilda kategorier av låntagare är större än det skulle ha varit om det beviljats den nye ägaren eller tomträttshavaren, medges övertagande endast med det lägre beloppet.

[S3]För övertagande av bostadslån för egnahem krävs dessutom att kommunen har åtagit sig ansvar för förlust på lånet enligt 24 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 21 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). Förordning (1989:859).

23 §  Ansökan om att få överta bostadslånet skall göras inom tre månader från den dag då fastigheten eller tomträtten övergick till den nye ägaren eller tomträttshavaren. I fråga om sådan ansökan skall bestämmelserna i 3--5 §§ tillämpas.

[S2]Om medgivande att få överta lånet inte söks eller lämnas, skall lånet sägas upp till omedelbar betalning, om inte särskilda skäl talar mot det. Förordning (1988:300).

23 a §  Bestämmelserna i 22 och 23 §§ gäller inte i fråga om bostadslån som har betalats ut före den 1 juli 1985. Sådana lån skall sägas upp till betalning, om fastigheten eller tomträtten övergår till ny ägare eller tomträttshavare.

[S2]Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:859).

24 §  Om länsbostadsnämnden medger att bostadslån får övertas, lämnas även räntebidrag till den som förvärvat fastigheten eller tomträtten, om annat inte följer av andra och tredje styckena. Därvid skall nämnden bestämma den garanterade räntesatsen för återstoden av lånetiden som om lånet hade beviljats den nya ägaren eller tomträttshavaren.

[S2]Om bostadslånet avser ett hus som har förvärvats från ett allmännyttigt bostadsföretag eller en kommun, lämnas räntebidrag endast om regeringen medger det. Detsamma gäller om

 1. huset har förvärvats från ett företag som fått godkännandet som allmännyttigt bostadsföretag återkallat efter den 3 juni 1987 och
 2. lånet har beviljats företaget under tid då det var godkänt som allmännyttigt bostadsföretag.

[S3]Om bostadslånet avser ett egnahem som har förvärvats genom köp eller byte och om lånet får övertas, lämnas räntebidrag endast om det utestående lånebeloppet vid förvärvstidpunkten uppgår till minst 55 000 kronor. I sådana fall lämnas räntebidrag till kostnaden för ränta på den del av det övertagna lånet som överstiger 45 000 kronor. För varje nytt övertagande av lånet uppräknas detta belopp med 45 000 kronor. Om det vid förvärvstidpunkten finns flera bostadslån beviljade för fastigheten eller tomträtten vilka får övertas, skall vad som nu har föreskrivits gälla det sammanlagda skuldbeloppet. Förordning (1990:214).

25 §  Om bostadslån har lämnats för ett hus som ägs av ett företag som är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag och om godkännandet återkallas, skall villkoren för lånet och den garanterade räntesatsen ändras på samma sätt som om lånet hade övertagits av någon som inte är ett allmännyttigt bostadsföretag. Räntebidrag för sådana lån som har beviljats företaget under tid då det var godkänt som allmännyttigt bostadsföretag lämnas dock endast så länge kommunen har kvar det bestämmande inflytandet i företaget. Förordning (1987:1265).

Förvärvstillägg

26 §  Ett redan utbetalat bostadslån för ny- eller ombyggnad får efter ansökan utökas med ett förvärvstillägg, om lånet övertas av en kommun, ett allmännyttigt bostadsföretag eller en bostadsrättsförening som uppfyller de förutsättningar som anges i 26 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693).

[S2]Förvärvstillägg lämnas om

 1. förvärvet ger förutsättningar för en effektivare fastighetsförvaltning,
 2. förvärvet avser hus i sådana områden där husen till huvudsaklig del ägs av någon annan än kommunen eller ett allmännyttigt bostadsföretag,
 3. förvärvet görs av en bostadsrättsförening vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, eller
 4. regeringen i andra fall medger att förvärvstillägg beviljas.

[S3]I fråga om ansökan om förvärvstillägg skall bestämmelserna i 3--5 §§ tillämpas.

27 §  Förvärvstillägg lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 30 procent eller, när låntagaren är en bostadsrättsförening, 29 procent av låneunderlaget och det övertagna lånets ursprungliga belopp. Förvärvstillägget bestäms på grundval av det låneunderlag som fastställdes i samband med att lånet beviljades.

[S2]Bestämmelserna i 23 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och 20 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) om säkerhet för lån gäller även i fråga om förvärvstillägg. Inteckning till säkerhet för förvärvstillägg skall ligga inom 100 procent eller, när låntagaren är en bostadsrättsförening, inom 99 procent av pantvärdet.

28 §  För förvärvstillägg gäller de ränte- och amorteringsvillkor som tillämpas på det övertagna lånet. Amorteringstiden för förvärvstillägget skall motsvara återstående amorteringstid för det övertagna lånet.

Uppsägning av lån och återbetalning av bidrag

29 §  Länsbostadsnämnden kan säga upp bostadslån till betalning helt eller delvis om

 1. villkor för lånet åsidosätts,
 2. fastigheten används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades,
 3. låntagaren genom oriktiga uppgifter har förorsakat att lån felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och låntagaren skäligen borde ha insett detta,
 4. fastigheten genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde, eller
 5. det inte finns någon betryggande brandförsäkring.

[S2]Länsbostadsnämnden kan medge att utrymmen, som vid lånets beviljande förutsattes bli använda för bostäder, får utnyttjas för annat ändamål under en tid av högst fem år. Om medgivandet gäller en barnstuga, får det avse längre tid, dock högst tio år. Har medgivande lämnats, skall räntebidrag inte lämnas för den del av lånet som avser dessa utrymmen under den tid de utnyttjas för det nya ändamålet.

[S3]Länsbostadsnämnden kan också medge att utrymmen för bostäder stadigvarande får utnyttjas för sådana andra ändamål som anges i 6 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) och 5 § 1 ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693). I sådana fall skall räntebidrag inte längre lämnas för den del av lånet som avser dessa utrymmen. Villkoren för bidrag skall dock inte ändras när bostäder byggs om till lokaler med stöd av bidrag enligt förordningen (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden.

[S4]Om ett småhus inte längre används som årsbostad, kan länsbostadsnämnden i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid, om det finns särskilda skäl. Därvid skall räntebidrag inte längre lämnas. Förordning (1986:1402).

30 a §  Avser uppsägning enligt 29 eller 30 § ett bostadslån som har finansierats av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, skall låntagaren betala ränteskillnadsersättning, om den ränta som har fastställts för lånet överstiger bolagets upplåningsränta. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om ränteskillnadsersättning. Förordning (1991:13).

31 §  Länsbostadsnämnden skall besluta om återbetalning av räntebidrag, om låntagaren genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på något annat sätt har förorsakat att räntebidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp. Detsamma gäller om räntebidrag i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp och låntagaren skäligen borde ha insett detta.

[S2]Om länsbostadsnämnden har ålagt en låntagare återbetalningsskyldighet enligt första stycket, får boverket vid senare utbetalning till denne hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har utgått för mycket. Om återbetalningsskyldigheten inte fullgörs på detta sätt, skall nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

[S3]Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (1991:13).

Allmännyttigt bostadsföretag

32 §  Bolag eller stiftelser, som förvaltar bostadsfastigheter och som arbetar utan enskilt vinstsyfte, får av länsbostadsnämnden godkännas som allmännyttigt bostadsföretag under förutsättning att kommunen tillskjuter hela grundkapitalet och utser samtliga ledamöter i företagets styrelse. Grundkapitalet får inte tillskjutas i form av lån eller apportegendom. Ett allmännyttigt bostadsföretag får bedriva annan verksamhet än förvaltning av bostadsfastigheter, om räkenskaperna för sådan annan verksamhet förs för sig.

[S2]Godkännande av ett bolag som allmännyttigt bostadsföretag skall återkallas, om aktier eller en andel i bolaget överlåts till någon annan än kommunen eller om det annars görs ändringar i fråga om bolaget som innebär att förutsättningarna enligt första stycket inte längre är uppfyllda.

33 §  Under lånetiden skall ett allmännyttigt bostadsföretags revisorer varje år lämna intyg till länsbostadsnämnden om att det krav på företagets grundkapital som anges i 21 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder (l986: 692) och 18 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) är uppfyllt.

34 § har upphävts genom förordning (1987:1265).
35 § har upphävts genom förordning (1987:1265).
36 § har upphävts genom förordning (1987:1265).
37 § har upphävts genom förordning (1987:1265).

Överklagande

38 §  Länsbostadsnämndens beslut att avslå en låneansökan eller att återkalla ett lånebeslut får inte överklagas, om avslaget eller återkallelsen grundas på att

 1. nämnden inte får frångå kommunens bedömning av en sådan fråga som avses i 16 § första stycket 2 eller 17 § andra stycket 2nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692), eller
 2. förutsättningen enligt 24 § nybyggnadslåneförordningen för bostäder, 21 § ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller 22 § tredje stycket inte är uppfylld.

[S2]Andra beslut av nämnden enligt denna förordning får överklagas hos boverket.

[S3]Boverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:13).

39 §  Har kommunen avgett yttrande i en fråga som avses i 7, 11, 13--15 §§, 16 § första stycket 1 och 17 § andra stycket 1nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller 6 § första stycket 3 och 4 samt 12, 14 och 15 §§ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller 22 § första stycket andra meningen denna förordning, får kommunen överklaga beslut som innebär att dess bedömning har frångåtts.

[S2]Har en organisation av hyresgäster framfört sådana invändningar som avses i 6 a § andra stycket ombyggnadslåneförordningen för bostäder, får organisationen överklaga beslut som innebär att dess bedömning har frångåtts. Förordning (1987:1265).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november l986.
25 § och 32 § andra stycket tillämpas även i fall då överlåtelse eller annan ändring som avses i 32 § andra stycket har ägt rum under tiden den 11 januari--den 31 oktober 1986.
44 § tredje stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i sin lydelse före den 1 juli 1986 skall fortfarande tillämpas i stället för 29 § tredje stycket denna förordning, om lånet avser bostäder som byggs om till lokaler med stöd av bidrag enligt förordningen (1975:129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer.
Bestämmelserna om beloppsgränser för övertagande av lån i 45 § andra stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) i sin lydelse före den 1 juli 1986 skall fortfarande tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i 22 § tredje stycket denna förordning, om överlåtelse av fastigheten eller tomträtten har ägt rum före den 1 juli 1986.
Ikraftträder
1986-11-01

Förordning (1986:758) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1986-12-01

Förordning (1986:1402) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:48
  Omfattning
  ändr. 14, 29 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:250) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

  Omfattning
  ändr. 39 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1265) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:168
  Omfattning
  upph. 34-37 §§, rubr. närmast före 34 §; ändr. 1, 24, 25, 39 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:300) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Bestämmelserna i 23 § i sin äldre lydelse tillämpas dock fortfarande om fastigheten eller tomträtten har förvärvats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 22-24, 30, 31, 38 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:577) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Omfattning
  ändr. 2, 17, 20 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:859) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om fastigheten eller tomträtten övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet. I sådana ärenden skall dock de nya bestämmelserna tillämpas, om den nya ägaren eller tomträttshavaren begär det och frågan om ersättningslån ännu inte prövats av länsbostadsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:89
  Omfattning
  ändr. 22, 24 §§; ny 23 a §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1989:877) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om länsbostadsnämndens beslut har meddelats före ikraftträdandet. Meddelar boverket efter ikraftträdandet beslut i en fråga som avses i 38 § första stycket i dess nya lydelse, får beslutet dock inte överklagas.
  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:214) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande om fastigheten eller tomträtten övergått till ny ägare eller tomträttshavare före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:13) om ändring i förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostads- lån och räntebidrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.
  Bestämmelserna i 14, 15 och 30 §§ i sin nya lydelse samt den nya 30 a § tillämpas även i ärenden i vilka bostadslån har beviljats enligt äldre bestämmelser, om lånet betalas ut efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 30, 31, 38 §§; ny 30 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-02-15

Ändring, SFS 1991:1932

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller fortfarande i ärenden i vilka bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 om inte annat följer av tredje-sjätte styckena.
  Räntebidrag enligt bestämmelserna i de upphävda författningarna lämnas endast om bostadslånet har betalats ut under år 1991 eller tidigare.
  Utöver vad som följer av äldre bestämmelser skall den garanterade räntan såvitt avser räntebidrag enligt förordningarna ovan under 2--5 och annuiteten såvitt avser räntebidrag enligt kungörelsen ovan under 1 höjas den 1 januari 1992 med det antal procentenheter som anges i följande sammanställning, i de fall bostadslånet betalats ut före utgången av år 1990.
  Hustyp räntesatsen,Höjning av den garanterade procentenheter
  1. Lånet avser ett egnahem 2. Lånet avser ett flerbostadshus eller något annat småhus än egnahem0,25 0,30
  Bestämmelserna i 24 § andra stycket förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag tillämpas inte i fråga om överlåtelse av fastighet eller tomträtt som skett efter den 31 december 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelserna i 14 och
  15 §§, 16 § andra stycket, 18 § fjärde stycket samt 20--30 a §§ inte tillämpas i ärenden i vilka bostadslån för ny- eller ombyggnad betalas ut efter utgången av år 1991.
  I fråga om förordningen (1986:694) om handläggning, förvaltning, m.m. av bostadslån och räntebidrag skall bestämmelsen i 30 a § inte tillämpas när långivaren säger upp bostadslånet. Förordning 1995:908.
  Omfattning
  upph.