Upphävd författning

Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2002-12-12
Ändring införd
SFS 2002:1050 i lydelse enligt SFS 2010:1330
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Att Säkerhetspolisen hör till Rikspolisstyrelsen framgår av förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Utöver bestämmelserna i nämnda instruktion gäller för Säkerhetspolisen vad som föreskrivs i denna instruktion.

Uppgifter

2 §  Säkerhetspolisen har till uppgift att inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

[S2]Säkerhetspolisen skall även, utöver vad som anges i första stycket, inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet när det gäller

  1. terrorismbekämpning,
  2. bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen eller som har samband med statsbesök och liknande händelser samt
  3. annat personskydd i den utsträckning som Rikspolisstyrelsen bestämmer.

3 §  Säkerhetspolisen skall också

  1. fullgöra de uppgifter som Rikspolisstyrelsen har att utföra enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),
  2. svara för sådan beredskapsplanering som Rikspolisstyrelsen bestämmer, och
  3. lämna tekniskt biträde åt polisväsendet i den utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art.

4 §  Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden det stöd som anges i 13 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Förordning (2007:1147).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1079).

6 §  Säkerhetspolisen skall hålla en hög beredskap för att snabbt kunna anpassa inriktningen av verksamheten till händelseutvecklingen i omvärlden.

Ledning

7 §  Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen. Vid Säkerhetspolisen finns en biträdande säkerhetspolischef som är säkerhetspolischefens ställföreträdare.

[S2]Säkerhetspolischefen ansvarar med de inskränkningar som följer av tredje stycket för den löpande verksamheten vid Säkerhetspolisen och för de uppgifter där som framgår av 21 a § första stycket förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, förutom vad avser föreskrifter, samt av 21 b och 21 d-21 f §§ samma förordning.

[S3]Frågor på Säkerhetspolisens område som på ett väsentligt sätt påverkar andra delar av polisväsendet avgörs av rikspolischefen. Rikspolischefen får också i övrigt besluta i ett ärende, om det finns särskilda skäl.

[S4]Säkerhetspolischefen ska hålla rikspolischefen informerad om verksamheten. Förordning (2007:1147).

Organisation

8 § Har upphävts genom förordning (2005:17).

9 §  Säkerhetspolisen bestämmer sin egen organisation i de delar den inte är reglerad i denna instruktion eller i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Förordning (2010:1330).

Anställningar

10 §  Säkerhetspolischefen anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Biträdande säkerhetspolischefen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutar Säkerhetspolisen om. Förordning (2005:17).

Förflyttningsskyldighet

11 §  Säkerhetspolisen beslutar om sådan förflyttningsskyldighet för anställda vid Säkerhetspolisen som avses i 7 a § polislagen (1984:387). Anställning inom Polisen som ett led i sådan förflyttningsskyldighet beslutas av Rikspolisstyrelsen om det inte gäller en anställning som beslutas av regeringen.

12 §  Sådan förflyttningsskyldighet för anställda vid Säkerhetspolisen som avses i 7 a § polislagen (1984:387) gäller endast vid förflyttning till annan tillsvidareanställning.

Nationellt och internationellt samarbete

13 §  Säkerhetspolisen skall samarbeta med Rikskriminalpolisen och med polisväsendet i övrigt.

[S2]Säkerhetspolisen skall också samarbeta med andra myndigheter i den omfattning som är lämplig med hänsyn till respektive myndighets arbetsuppgifter.

14 §  Säkerhetspolisen skall hålla rikskriminalchefen och länspolismästaren underrättad om sådan polisverksamhet som den bedriver och som kan påverka den verksamhet som de ansvarar för.

15 §  Säkerhetspolisen skall samarbeta med andra länder i den utsträckning som behövs för Säkerhetspolisens verksamhet och som regeringen närmare bestämmer.

Rapporteringsskyldighet

16 §  Underrättelser som kan ha betydelse för Sveriges säkerhetspolitik eller som av annan anledning bör komma till regeringens kännedom skall utan dröjsmål rapporteras till Regeringskansliet på sätt som regeringen närmare bestämmer.

Undantag från kravet på ärendeförteckning

16 a §  Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning ska inte tillämpas på Säkerhetspolisen. Förordning (2007:1147).

Uppdragsverksamhet

17 §  Säkerhetspolisen får efter medgivande av regeringen för särskilt fall bedriva uppdragsverksamhet när det gäller säkerhetsskydd och annat säkerhetsarbete.

Ändringar

Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:139) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-04-15

Förordning (2005:17) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 9, 10 §§
Ikraftträder
2005-02-15

Förordning (2006:1079) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2007:1147) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Omfattning
ändr. 4, 7 §§; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1330) om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2014:1103

Omfattning
upph.