Upphävd författning

Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Ändring införd
SFS 2002:1161 i lydelse enligt SFS 2008:402
Ikraft
2003-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheten för skolutveckling skall stödja kommuner och andra huvudmän i deras utveckling av verksamheten så att nationellt fastställda mål och likvärdighet i utbildningen uppnås. Stödet skall lämnas till huvudmän för

 1. det offentliga skolväsendet,
 2. av det allmänna anordnande särskilda utbildningsformer,
 3. av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, och
 4. enskild bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

2 §  Myndigheten ska

 1. svara för generella utvecklingsinsatser främst inom nationellt prioriterade områden,
 2. svara för riktat utvecklingsstöd främst genom att stödja kvalitetsutvecklingsarbete och utveckling av lärande och lärmiljöer,
 3. främja kompetensutveckling av personal inom skolväsendet samt förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen främst inom nationellt prioriterade områden,
 4. svara för den statliga rektorsutbildningen,
 5. stödja användningen av informationsteknik,
 6. informera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet och i det sammanhanget medverka i spridning av resultat av forskning som genomförs vid universitet och högskolor,
 7. medverka i det internationella arbetet inom verksamhetsområdet,
 8. samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande samt med andra berörda myndigheter, organisationer och nätverk,
 9. vara stödjande och pådrivande i handikappfrågor med anknytning till verksamhetsområdet i den mån uppgiften inte ankommer på Statens skolverk eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, och
 10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Förordning (2008:402).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:941).

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande. Förordning (2004:204).

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

[S2]Styrelsen ska besluta

 1. om myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,
 2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 5 a §,
 3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting, och
 4. i principiellt viktiga frågor. Förordning (2007:941).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

5 a §  Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:941).

Personalföreträdare

6 §  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008. Förordning (2007:941).

Rätt att ta ut ersättning

7 §  Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.
 2. Äldre bestämmelser i 15 § förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk gäller fortfarande i fråga om personer som anställts med stöd av den bestämmelsen.
 3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens skolverk skall i stället avse Myndigheten för skolutveckling om besluten gäller frågor som hör till den myndighetens ansvarsområde.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:62, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:UbU01
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:204) om ändring i förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2004-05-15

Förordning (2007:941) om ändring i förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för Myndigheten för skolutveckling med undantag av 2, 11- 13 och 15 §§, 33 § andra stycket samt 35 §.
Omfattning
upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 5, 6 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:402) om ändring i förordningen (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2008:612

Omfattning
upph.