Upphävd författning

Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-04-04
Ändring införd
SFS 2002:157 i lydelse enligt SFS 2009:591
Ikraft
2002-04-27
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen skall i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om

  1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 §,
  2. beräkning av storleken på kapitalbasen enligt 3 kap. 1 §,
  3. beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder, tillåtna tillgångsslag, värderings- och begränsningsregler samt användningen av derivatinstrument enligt 3 kap. 2 §.

2 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om

  1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,
  2. den årliga redogörelse och redovisning som ska lämnas enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
  3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,
  4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska pengar enligt 4 kap. 2 §,
  5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar ska lämna till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket, och
  6. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen. Förordning (2009:591).

3 §  Ett utländskt företag som avser att driva verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet här.

4 §  I 2 kap.812 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett kreditinstitut. Dessa bestämmelser ska tilllämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar. Förordning (2009:591).

Ändringar

Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

Ikraftträder
2002-04-27

Förordning (2009:591) om ändring i förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

Omfattning
ändr. 2 §; ny 4 §
CELEX-nr
32007L0044
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2011:776

Omfattning
upph.