Förordning (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Ändring införd
SFS 2002:23
Ikraft
2002-03-01
Tidsbegränsad
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till merkostnader för åtgärder för anläggning av ädellövskog i stället för granskog på under hösten 1999-våren 2000 stormfällda granskogsarealer i Skåne län, Hallands län eller Blekinge län.

2 §  Bidrag får lämnas endast till ägare av fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter.

[S2]Bidrag får lämnas för en minsta areal på 1,0 hektar. Om det finns särskilda skäl, får dock skogsvårdsstyrelsen medge att bidrag lämnas för en mindre areal.

3 §  Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för anläggning av ädellövskog dock med högst 20 000 kronor per hektar.

[S2]Bidrag får lämnas endast för åtgärder som utförs på för ädellövskog lämpliga marker och som har till syfte att öka den biologiska mångfalden i skogen eller sker i områden som är av särskilt intresse för landskapsbild, rekreation, friluftsliv eller kulturmiljövård.

4 §  Åtgärderna skall utformas på sådant sätt att de inte skadar särskilda värden i natur- eller kulturmiljön eller annat allmänt intresse.

[S2]Under tio år från det bidraget betalats ut måste sådana skötselåtgärder vidtas som behövs för att beståndet skall utvecklas till ädellövskog.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får skogsvårdsstyrelsen medge undantag från andra stycket.

5 §  Ett beslut om att bevilja bidrag skall förenas med villkor om att sökanden

  1. inom viss tid skall vidta de åtgärder som avses med bidraget,
  2. skall underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets utförande som skogsvårdsstyrelsen bestämmer, och
  3. under minst tio år skall skogsskadeförsäkra sitt skogsinnehav i länet.

6 §  Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande redan påbörjats. Om det finns synnerliga skäl, kan dock bidrag beviljas för en redan påbörjad åtgärd.

7 §  Frågor om bidrag prövas av Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland. En ansökan om bidrag skall ges in till Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland och innehålla de uppgifter som Skogsstyrelsen bestämmer.

8 §  Bidrag betalas ut av skogsvårdsstyrelsen efter det att åtgärden har utförts.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får skogsvårdsstyrelsen medge att delar av bidraget betalas ut dessförinnan.

9 §  Skogsvårdsstyrelsen får medge att annan träder i bidragsmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av bidrag gäller 7 §.

10 §  Om bidrag på felaktiga grunder eller av annan anledning har betalats ut med för högt belopp, får skogsvårdsstyrelsen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

[S2]Beslut om bidrag skall undanröjas, om den som beviljats bidrag på ett allvarligt sätt bryter mot de villkor som gäller för bidraget. Bidragsbeloppet kan krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut.

11 §  Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Skogsstyrelsen.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas.

12 §  Skogsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till utgången av år 2003. Förordningen gäller dock fortfarande för de beslut som fattats före den 31 december 2003.
Ikraftträder
2002-03-01