Upphävd författning

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-02-07
Ändring införd
SFS 2002
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Samverkansorgan

1 §  Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet.

2 §  Följande kommunala organ kan utgöra samverkansorgan:

 1. ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem, samt
 2. Gotlands kommun i Gotlands län.

Prop. 2009/10:156: Paragrafen ändras med anledning av att Gotlands kommun enligt förslaget inte längre ska kunna utgöra ett samverkansorgan. Gotlands kommun omfattas i stället av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Uppgifter

3 §  Ett samverkansorgan har till uppgift att:

 1. utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,
 2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet,
 3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen,
 4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur,
 5. ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och mål 2,
 6. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet,
 7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.

Prop. 2009/10:156: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.2–7.6 och 8.2.

Ett flertal ändringar görs som innebär att bestämmelserna i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ges samma språkliga utformning som i den föreslagna lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Den femte punkten i paragrafen utgår. Samverkansorganen ...

Bildandet av samverkansorgan

4 §  De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan skall anmäla detta till regeringen.

[S2]Regeringen beslutar från vilken tidpunkt som samverkansorganet skall ha de uppgifter som framgår av 3 §.

Samverkansorganets förhållande till statliga myndigheter m.fl.

5 §  Samverkansorganet skall vid utarbetande av utvecklingsprogram enligt 3 § 1 och upprättande av länsplaner för regional infrastruktur enligt 3 § 4 samråda med de statliga myndigheter som berörs.

7 §  Samverkansorganet bör samråda och samverka med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

Prop. 2009/10:156: Paragraferna har behandlats i avsnitt 9.

Ett flertal ändringar görs som innebär att bestämmelserna i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ges samma språkliga utformning som i den föreslagna lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Till skillnad från den nuvarande 6 § innehåller den föreslagna 6 § ett krav på samråd med andra ...

8 §  Ett av samverkansorganet fastställt program för länets utveckling skall, om det inte finns särskilda skäl, beaktas av alla statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet.

[S2]Statliga myndigheter skall inom sina verksamhetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det behöver för det regionala utvecklingsarbetet. De skall också löpande informera samverkansorganet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

Avveckling av samverkansorgan

9 §  Ett samverkansorgan kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter. Om en kommun träder ut ur ett kommunalförbund som är samverkansorgan eller detta upplöses skall samverkansorganet anmäla detta till regeringen.

[S2]Om ett samverkansorgan framställt en begäran eller gjort en anmälan enligt första stycket skall samverkansorganet avvecklas. Regeringen beslutar från vilken tidpunkt uppgifterna enligt denna lag inte skall åvila samverkansorganet.

Bemyndigande

10 §  Regeringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för upprättande av länsplaner för regional infrastruktur samt för samverkansorganets uppföljning av verksamheten och återrapportering till regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 januari 2003.
 3. De regionala självstyrelseorgan i Gotlands län och Kalmar län som omfattas av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning anses från den 1 januari 2003 utan anmälan enligt 4 § utgöra samverkansorgan enligt denna lag om det regionala självstyrelseorganet inte dessförinnan begärt att det skall befrias från uppgifterna. I Kalmar län får ett nybildat kommunalförbund utgöra samverkansorgan när regionförbundet likvideras.
Förarbeten
Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2010:632) om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Omfattning
upph. 8, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:743) om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
upph.