Upphävd författning

Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1634 i lydelse enligt SFS 2002:853
Ikraft
1999-01-15
Upphäver
Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om regionalt utvecklingsarbete för länsstyrelser eller i förekommande fall samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan samt övriga statliga myndigheter. Utvecklingsarbetet avser regionala utvecklingsstrategier, projektverksamhet, sektorssamordning och myndighetsinformation. Förordning (2002:853).

Det regionala utvecklingsarbetet

2 §  Länsstyrelsen och i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall verka för att de av riksdagen fastställda målen för regional utveckling uppnås i länet och i detta syfte samordna det statliga och inomregionala utvecklingsarbetet.

[S2]Länsstyrelsen eller i förekommande fall samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall ansvara för att en långsiktig sektorsövergripande utvecklingsstrategi utarbetas och hålls aktuell.

[S3]I 31-33, 35 och 36 §§ finns bestämmelser om de fall när ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett regionalt självstyrelseorgan som avses i lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall överta uppgifter från länsstyrelsen. Förordning (2002:853).

Regional utvecklingsstrategi

3 §  Den regionala utvecklingsstrategin skall

 1. innehålla en analys av de specifika utvecklingsmöjligheterna i länet som helhet och i dess olika delar med beaktande av ekologisk hållbarhet samt jämställdhet,
 2. redovisa de långsiktiga målen för länets utveckling grundade på analysen av länets förutsättningar och med beaktande av de av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen,
 3. redovisa inom vilka sektorsområden åtgärder skall vidtas för att de i 2 uppsatta målen skall uppnås,
 4. innehålla en tydlig prioritering mellan de olika sektorsområdena,
 5. redovisa hur de samverkande organen medverkar i genomförandet av strategin,
 6. redovisa hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.

4 §  I den regionala utvecklingsstrategin bör det ingå gemensamma långsiktiga mål för länets utveckling. När strategin utarbetas skall det särskilt iakttas vilka prioriteringar som är nödvändiga för att förbättra den inomregionala balansen och utvecklingen av gles- och landsbygden.

5 §  Den regionala utvecklingsstrategin skall utformas så att den kan utgöra underlag för olika planeringsprocesser och för utarbetandet av regionala tillväxtavtal och strukturfondsprogram.

6 §  Den regionala utvecklingsstrategin skall utformas så att den kan utgöra underlag för samordning av statlig och kommunal verksamhet.

[S2]Den regionala utvecklingsstrategin skall också utformas så att den kan vara ett underlag i Europeiska unionens arbete med Utvecklingsplanering i Europeiskt perpektiv (ESDP) där regionalekonomisk och fysisk planering sammanförs.

7 § Har upphävts genom förordning (2002:853).
8 § Har upphävts genom förordning (2002:853).

Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete

9 §  Länsstyrelsen skall i sitt regionala utvecklingsarbete

 1. utgå från den regionala utvecklingsstrategin,
 2. använda tilldelade resurser för regionala utvecklingsinsatser enligt den regionala utvecklingsstrategin och i överensstämmelse med de regionalpolitiska målen för länets utveckling,
 3. initiera samverkan med andra statliga myndigheter, landstinget, länets kommuner, ALMI Företagspartner AB:s dotterbolag i länet, fackliga organisationer, näringslivsorganisationer m.fl. organisationer i länet,
 4. vidta de åtgärder i övrigt inom ramen för sina befogenheter som är motiverade från regionalpolitisk synpunkt.

10 §  Länsstyrelsen skall ta initiativ för att tillsammans med landstinget och länets kommuner utveckla den regionala utvecklingsstrategin för länets långsiktiga utveckling. Länsstyrelsen skall därvid verka för att statliga myndigheter, näringslivsorganisationer och andra berörda organisationer engageras i arbetet.

11 §  Länsstyrelsen skall i sitt arbete med länets långsiktiga utveckling beakta kommunernas översiktliga planering.

12 §  Länsstyrelsen skall följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas för att målen i den regionala utvecklingsstrategin för länets utveckling skall uppnås.

13 §  Länsstyrelsen skall fortlöpande följa utvecklingen i länet och vid behov ta initiativ till förändringar av den regionala utvecklingsstrategin.

14 §  Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om hur den löpande verksamheten vid de statliga regionala myndigheterna följer den regionala utvecklingsstrategin.

15 §  Länsstyrelsen bör bereda landstinget och berörda kommuner tillfälle att yttra sig i frågor som har regionalpolitisk betydelse.

[S2]Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det, skall länsstyrelsen informera dem om de statliga insatserna för regional utveckling.

Regional projektverksamhet

16 §  Länsstyrelsen disponerar medel för projektverksamhet m.m. för att kunna genomföra vissa regionalpolitiska åtgärder.

17 §  Projektverksamhetens syfte skall vara att genomföra åtgärder som behövs för att målen enligt den regionala utvecklingsstrategin skall kunna uppnås. Ett projekt kan innebära samarbete över läns- eller riksgräns.

[S2]Projekten skall ha en tydlig regionalpolitisk inriktning och den geografiska fördelningen av projektmedlen skall avspegla den regionalpolitiska prioriteringen i länet. Projekttiden bör normalt inte överstiga tre år.

[S3]Varje projekt skall vara väl avgränsat och grundas på ett beslut som innehåller en projektbeskrivning. Det skall framgå av beslutet hur projektet skall följas upp och utvärderas.

18 §  Projektverksamheten bör så långt som möjligt bedrivas i programform. Program bör tas fram för de sektorsområden som prioriteras i den regionala utvecklingsstrategin. När program utarbetas skall beaktas om det behövs särskilda insatser för miljö, hushållning med naturresurser och jämställdhet.

19 §  Medlen för projektverksamhet får inte användas som en allmän resurs i länet eller för åtgärder som skall finansieras med andra statliga medel. Medlen får dock användas som komplement till annan statlig finansiering i väl avgränsade projekt under en period av högst tre år. Medlen får inte användas till åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd eller förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Förordning (2000:1142).

20 §  Medlen får användas för tidsbegränsad anställning av personal och övriga utgifter för att sätta igång och genomföra ett väl avgränsat projekt.

[S2]Medlen får inte användas som driftstöd eller för att ensamma finansiera verksamhet som bedrivs av någon annan. Om projektmedel och privata medel samfinansierar en regional utvecklingsåtgärd får projektmedlen uppgå till högst 50 procent av utgifterna för åtgärden.

21 §  Medlen skall betalas ut i efterhand efter redovisning av nedlagda kostnader. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen, efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, betala ut förskott på del av beloppet.

[S2]Regeringens tillstånd krävs för att medlen skall få användas för finansiering av utgifter för omlokalisering av länsstyrelsernas verksamhet.

22 §  Om länsstyrelsen ställer medel för projektverksamhet till någon annans förfogande skall länsstyrelsen lämna riktlinjer för medlens användning som överensstämmer med målen för projektverksamheten.

Regionalt utvecklingsarbete hos övriga statliga myndigheter samt sektorssamordning

24 §  Övriga statliga myndigheter skall inom ramen för de uppdrag de har fått i sina instruktioner och regleringsbrev

 1. i sin planering ta hänsyn till verksamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och service i olika regioner,
 2. i sin planering av verksamheten beakta den regionala utvecklingsstrategin,
 3. beakta möjligheterna till decentralisering av sin verksamhet,
 4. inom sina verksamhetsområden även i övrigt verka för att de regionalpolitiska målen uppnås,
 5. i god tid samråda med länsstyrelsen om de avser att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden,
 6. vid överväganden om verksamhetsminskningar, särskilt i de nationella regionalpolitiska stödområdena och EG:s strukturfondsområden, undersöka andra myndigheters verksamheter på orten och i regionen för att utröna om det genom samordning finns möjlighet till alternativa lösningar som gör det möjligt att behålla hela eller delar av verksamheten. För att minska verksamheten på dessa orter bör det finnas särskilda skäl.

25 §  Innan en statlig regional myndighet utarbetar flerårsplaner för sin verksamhet, skall myndigheten informera sig om de långsiktiga målen för länets utveckling såsom de framgår av den regionala utvecklingsstrategin. Innan myndigheten fastställer sina flerårsplaner, skall den redovisa för länsstyrelsen hur den avser att beakta de långsiktiga målen för länets utveckling.

26 §  När en statlig regional myndighet anmäler till länsstyrelsen att den avser att minska eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden bör länsstyrelsen, tillsammans med myndigheten, andra berörda myndigheter, kommuner och privata intressenter, undersöka möjligheterna att genom samordning av olika verksamheter upprätthålla servicen inom området.

27 §  Övriga statliga myndigheter skall bistå länsstyrelsen på det sätt som behövs för det regionala utvecklingsarbetet.

Myndighetsinformation

28 §  De statliga regionala myndigheterna skall årligen informera länsstyrelsen om pågående och planerad verksamhet som har betydelse för länets utveckling.

29 §  Statliga myndigheter är skyldiga att på begäran av länsstyrelsen lämna denna sådana uppgifter, om förändringar i antalet sysselsatta hos myndigheten eller i myndighetens organisation och om investeringar, som länsstyrelsen kan behöva i sitt arbete med den regionala utvecklingsstrategin för länets utveckling och med prognoser.

30 §  Statliga myndigheter är skyldiga att löpande rapportera förändringar i fråga om sysselsättning och organisation till den myndighet som regeringen bestämmer.

Samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan

31 §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall överta det regionala utvecklingsansvaret och beslutanderätten i fråga om användningen av vissa regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I dessa län och i län med samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen gäller de avvikelser från förordningen i övrigt som framgår av 32, 33, 35 och 36 §§. Förordning (2002:853).

32 §  Skyldigheten att beakta kommunernas planering vid arbetet med länets långsiktiga utveckling enligt 11 § skall gälla såväl länsstyrelsen som samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet. Vad som sägs om länsstyrelsen i 12-14, 25 och 28 §§ skall i stället gälla samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet. Förordning (2002:853).

33 §  För den del av det regionala utvecklingsarbetet som övergår till ett samverkansorgan eller ett regionalt självstyrelseorgan är länsstyrelsens uppgift att initiera en samverkan enligt 9 § 3 begränsad till andra statliga myndigheter. Samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet skall för sin del av det regionala utvecklingsarbetet samverka med statliga myndigheter och ersätter därutöver länsstyrelsen i fråga om samverkan med övriga angivna myndigheter och organisationer.

[S2]Länsstyrelsens skyldigheter enligt 15 § gäller inte med hänsyn till samverkansorganets skyldigheter enligt 6 § lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen respektive det regionala självstyrelseorganets skyldigheter enligt 6 § lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Förordning (2002:853).

34 § Har upphävts genom förordning (2002:853).

35 §  Statliga myndigheter skall bistå på sådant sätt som avses i 27 § och lämna sådan information som avses i 29 § till både länsstyrelsen och samverkansorganet respektive det regionala självstyrelseorganet i den utsträckning det behövs för att dessa organ skall kunna fullgöra sina uppgifter. Förordning (2002:853).

36 §  Beträffande regional projektverksamhet skall vad som sägs om länsstyrelsen i 16 och 21-23 §§ även gälla samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet. Förordning (2002:853).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete

Ikraftträder
1999-01-15

Förordning (2000:1142) om ändring i förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete

Omfattning
ändr. 7, 8, 19 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:853) om ändring i förordningen (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete

Omfattning
upph. 7, 8, 34 §§, rubr.närmast före 8 §; ändr. 1, 2, 31, 32, 33, 35, 36 §§, rubr. närmast före 31 §
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2003:595

Omfattning
upph.