Upphävd författning

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2002-02-07
Ändring införd
SFS 2002:34 i lydelse enligt SFS 2010:632
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Samverkansorgan

1 §  Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet.

2 §  Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem kan utgöra ett samverkansorgan. Lag (2010:632).

Prop. 2009/10:156: Paragrafen ändras med anledning av att Gotlands kommun enligt förslaget inte längre ska kunna utgöra ett samverkansorgan. Gotlands kommun omfattas i stället av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Uppgifter

3 §  Ett samverkansorgan har till uppgift att

 1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,
 2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
 3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
 4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
 5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Lag (2010:632).

Prop. 2009/10:156: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.2–7.6 och 8.2.

Ett flertal ändringar görs som innebär att bestämmelserna i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ges samma språkliga utformning som i den föreslagna lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Den femte punkten i paragrafen utgår. Samverkansorganen ...

3 a §  Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Lag (2010:632).

Prop. 2009/10:156: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.2.

I den nya 3 a § definieras begreppet regionalt tillväxtarbete. Definitionen överensstämmer med den som anges i 2 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Bildandet av samverkansorgan

4 §  De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan skall anmäla detta till regeringen.

[S2]Regeringen beslutar från vilken tidpunkt som samverkansorganet skall ha de uppgifter som framgår av 3 §.

Samverkansorganets förhållande till statliga myndigheter m.fl.

5 §  Samverkansorganet ska samverka med

 1. länets kommuner,
 2. landstinget, och
 3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2010:632).

6 §  Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Lag (2010:632).

7 §  Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

[S2]Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det behöver för det regionala tillväxtarbetet och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera samverkansorganet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling. Lag (2010:632).

Prop. 2009/10:156: Paragraferna har behandlats i avsnitt 9.

Ett flertal ändringar görs som innebär att bestämmelserna i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ges samma språkliga utformning som i den föreslagna lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Till skillnad från den nuvarande 6 § innehåller den föreslagna 6 § ett krav på samråd med andra ...

8 § Har upphävts genom lag (2010:632).

Avveckling av samverkansorgan

9 §  Ett samverkansorgan kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter. Om en kommun träder ut ur ett kommunalförbund som är samverkansorgan eller detta upplöses skall samverkansorganet anmäla detta till regeringen.

[S2]Om ett samverkansorgan framställt en begäran eller gjort en anmälan enligt första stycket skall samverkansorganet avvecklas. Regeringen beslutar från vilken tidpunkt uppgifterna enligt denna lag inte skall åvila samverkansorganet.

10 § Har upphävts genom lag (2010:632).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 januari 2003.
 3. De regionala självstyrelseorgan i Gotlands län och Kalmar län som omfattas av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning anses från den 1 januari 2003 utan anmälan enligt 4 § utgöra samverkansorgan enligt denna lag om det regionala självstyrelseorganet inte dessförinnan begärt att det skall befrias från uppgifterna. I Kalmar län får ett nybildat kommunalförbund utgöra samverkansorgan när regionförbundet likvideras.
Förarbeten
Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2010:632) om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Omfattning
upph. 8, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 7 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2017:743) om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:335, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
upph.