Upphävd författning

Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2002-01-17
Ändring införd
SFS 2002:7 i lydelse enligt SFS 2007:485
Ikraft
2002-02-15
Upphäver
Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan märkning och registrering som avses i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.

Märkning och registrering

2 §  En hundägare skall låta märka och registrera sin hund

  1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
  2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
  3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

[S2]Tidsfristerna i första stycket gäller inte om en hund har omhändertagits med stöd av lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.

3 §  Märkning skall ske med mikrochips eller tatuering.

4 §  En anmälan om registrering skall innehålla uppgifter om

  1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
  2. hundens identitet och märkning, och
  3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen. Förordning (2003:1129).

5 §  Vid ägarbyte skall anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i 4 §1 och 2.

[S2]När hunden har dött skall hundägaren snarast anmäla detta till registret. Förordning (2003:1129).

Personuppgiftsansvarig

6 §  Statens jordbruksverk, som är personuppgiftsansvarig för det centrala registret, får överlåta driften av registret till en annan myndighet eller en organisation.

[S2]Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Förordning (2007:485).

Registerinnehåll

7 §  Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 §1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet. Förordning (2003:1129).

Sambearbetning

8 §  Registret får, med de begränsningar som följer av bestämmelsen om registerinnehåll, tillföras uppgifter från folkbokföringsdatabasen.

Avgifter

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som hundägaren skall betala för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen. Förordning (2007:485).

Verkställighetsföreskrifter

10 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:485).

Ändringar

Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar

CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2002-02-15

Förordning (2003:1129) om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:485) om ändring i förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar

Omfattning
ändr. 6, 9, 10 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1240

Omfattning
upph.