Upphävd författning

Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-08-29
Ändring införd
SFS 2002:710 i lydelse enligt SFS 2007:740
Ikraft
2002-09-30
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Folke Bernadotteakademin har till uppgift att genomföra sådan särskild utbildning och samträning som tillsammans med andra myndigheters insatser krävs för att förbereda personal för deltagande i internationella katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

[S2]Akademin skall, i samverkan med berörda myndigheter och andra organisationer, utveckla arbetssätt och metoder för effektiva och samordnade insatser.

[S3]Akademin skall vara nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

2 §  Folke Bernadotteakademin skall inom sitt verksamhetsområde

  1. initiera, planera och genomföra utbildning och samträning,
  2. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av erfarenheter från genomförda fältinsatser,
  3. samordna utbildningsinsatser för internationella uppdrag,
  4. följa och bidra till kunskaps- och doktrinutveckling,
  5. initiera forskning och studier samt ta del av, genomföra och förmedla analyser och forskningsresultat.

[S2]Folke Bernadotteakademin skall samverka med institutioner med liknande verksamhet i andra länder samt med Europeiska unionen (EU), Förenta Nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Nato och andra internationella organisationer. Akademin skall kunna delta i arbetet inom EU för träning av experter i civila krishanteringsinsatser.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall, med undantag av 4, 5, 10-14, 21, 22, 33 och 34 §§, tillämpas på akademin.

Myndighetens ledning

4 §  Akademins generaldirektör är chef för myndigheten.

Program- och verksamhetsråd

5 §  Inom akademin finns ett program- och verksamhetsråd med högst 14 ledamöter.

6 §  Program- och verksamhetsrådet skall verka som insynsråd enligt verksförordningen (1995:1322) och som rådgivande organ för myndighetens verksamhet.

7 §  Ledamöterna i program- och verksamhetsrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i rådet.

Avgifter

8 §  Akademin får ta ut avgifter för utbildningsverksamheten. Akademin bestämmer avgifternas storlek.

9 §  Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i den mån det fordras för att kunna etablera och föra ett digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i fredsinsatser. Förordning (2007:740).

Ändringar

Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Ikraftträder
2002-09-30

Förordning (2007:740) om ändring i förordningen (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2007:1218

Omfattning
upph.