Upphävd författning

Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Version: 2002:719

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-09-12
Ändring införd
SFS 2002:719
Ikraft
2002-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Läkemedelsförmånsnämnden ansvarar för beslut om subventionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Myndigheten skall genom sin verksamhet medverka till en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i samhället.

 • NJA 2008 s. 1192:Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i samband med ansökan om subventionering begärt att ett pris bestäms för ett generiskt läkemedel, som omfattades av ett patent. Åtgärden har inte ansetts innebära att företaget bjudit ut läkemedlet i 3 § patentlagens mening.

2 §  Myndigheten skall också

 • följa utvecklingen på läkemedelsområdet,
 • följa upp och utvärdera sina beslut,
 • följa utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenheter därifrån, samt
 • informera berörda om sin verksamhet och om effekterna av sina beslut om subventionering och prisreglering.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 21, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

5 §  Inom myndigheten finns en nämnd som beslutar i frågor om läkemedelsförmåner. Nämndens uppgifter och organisation framgår av 6 och 8-11 §§. I övrigt bestämmer myndigheten själv sin organisation.

Vem som beslutar

6 §  Nämnden beslutar

 • om allmänna riktlinjer för prissättning,
 • om subventionering och prisreglering av nya läkemedel och av nya varor som avses i 18 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. med undantag för nya styrkor,
 • på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna,
 • på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst läkemedel eller viss vara skall ingå i läkemedelsförmånerna,
 • om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och andra författningar,
 • om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan omfattas av förmånssystemet, samt
 • i andra frågor som generaldirektören förelägger nämnden.

7 §  Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av nämnden eller av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilt beslut.

Nämndens sammansättning

8 §  Nämnden består av en ordförande och tio ledamöter. För ordföranden skall en vice ordförande utses. Ordföranden, vice ordföranden samt ledamöterna och personliga ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid. Av ledamöterna skall fyra hämtas från landstingen, fyra från myndigheter och andra aktörer som har kunskaper inom läkemedelsområdet och två från brukargrupperna.

Handläggningen i nämnden

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Generaldirektören eller den generaldirektören utser är föredragande i nämnden.

10 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Generaldirektören deltar alltid i nämndens sammanträden. Vid behov kan nämnden tillfälligt adjungera en eller flera experter med särskild sakkunskap. Generaldirektören och adjungerade experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Ändringar

Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

Ikraftträder
2002-10-01

Ändring, SFS 2007:1206

Omfattning
upph.