Upphävd författning

Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
SFS 2002:763 i lydelse enligt SFS 2007:436
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleintroducerande utbildning som skall förbereda studenterna för fortsatt högskoleutbildning. Förordning (2007:436).

2 §  Utbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Utbildningen skall ges på grundnivå och vända sig till nybörjare. Utbildningen skall omfatta högst 30 högskolepoäng. Förordning (2007:436).

3 §  Utbildningen skall samordnas med sådan utbildning på gymnasial nivå som ges av kommunal vuxenutbildning, som omfattar högst 20 veckor och som syftar till att ge de studerande kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Förordning (2007:436).

4 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

5 §  Bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap.8-11 §§högskoleförordningen (1993:100) gäller inte för högskoleintroducerande utbildning. Förordning (2007:436).

6 §  Sökande skall trots vad som anges i 7 kap.12-19, 22 och 23 §§högskoleförordningen (1993:100) antas till högskoleintroducerande utbildning, om han eller hon med godkänt resultat har gått igenom sådan behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå som avses i 3 §. Förordning (2007:436).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU14
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:436) om ändring i förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
  2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 2 § skall en poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2018:1519

Omfattning
upph.