Upphävd författning

Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-01-10
Ändring införd
SFS 2002:8
Ikraft
2002-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Statligt stöd

1 §  För att stimulera en hållbar regional tillväxt och samtidigt främja rekryteringen till högre utbildning får statligt stöd lämnas enligt denna förordning under åren 2002- 2004. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Statligt stöd får lämnas till universitet och högskolor samt kommuner, landsting, länsstyrelser och motsvarande organ för samarbetsprojekt och andra gemensamma insatser som har till syfte att stimulera en hållbar regional tillväxt och samtidigt främja rekryteringen till högre utbildning.

Ansökan

3 §  Statligt stöd lämnas efter ansökan. Sökandena skall i sin gemensamma ansökan redogöra för hur stödet skall användas och vilket resultat som sökandena tillsammans vill uppnå.

[S2]Ansökan lämnas in till Delegationen för regional samverkan om högre utbildning inom den tid och på det sätt som delegationen bestämmer.

Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Uppgifter

4 §  Delegationen för regional samverkan om högre utbildning prövar ansökningar om statligt stöd.

5 §  En sökande som har fått statligt stöd skall redovisa hur stödet har använts. Delegationen skall följa upp projekt och insatser som har gjorts med hjälp av stödet.

Sammansättning

6 §  Delegationen skall bestå av nio personer. En av ledamöterna är ordförande och en av dem är verkställande ledamot.

Kansli

7 §  Personal i Regeringskansliet är föredragande och sköter kansligöromål åt delegationen.

[S2]Den verkställande ledamoten leder kansliets arbete.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

9 §  Den verkställande ledamoten har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

[S2]Delegationen har det ansvar för verksamheten som anges i 11 § verksförordningen.

Samråd

10 §  Delegationen skall vid behov samråda med Rekryteringsdelegationen.

Ärendenas avgörande

11 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

12 §  Ledamöterna i delegationen skall utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen skall utse ordförande samt verkställande ledamot i delegationen.

Återkrav

13 §  Delegationen får helt eller delvis kräva tillbaka statligt stöd, om en eller flera sökande inte har genomfört de projekt eller insatser som stöd har lämnats för.

Överklagande

14 §  Delegationens beslut i ärenden om statligt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning

Ikraftträder
2002-02-15

Förordning (2005:799) om upphävande av förordningen (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning

Omfattning
upph.