Förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003:1096 i lydelse enligt SFS 2006:1365
Ikraft
2004-01-01
Tidsbegränsad
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Valideringsdelegationen har till uppgift att under åren 2004-2007 i fråga om validering av vuxnas kunskaper och kompetens

  • främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet,
  • bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer,
  • stärka och främja ett regionalt samarbete,
  • informera, samt
  • utforma förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering.

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (2006:1365).

Organisation

3 §  Myndigheten leds av en delegation som skall bestå av högst elva personer. En av ledamöterna skall vara ordförande.

4 §  Vid myndigheten skall det finnas en direktör.

[S2]I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation.

Samverkan

5 §  Myndigheten skall samverka med arbetslivet och utbildningsväsendet.

[S2]Myndigheten får vid behov inrätta referensgrupper där företrädare för myndigheter, kommuner, landsting, organisationer eller företag ingår.

Delegationens ansvar och uppgifter

6 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

7 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

[S2]Delegationen får överlåta till direktören att besluta i sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

Direktörens ansvar och uppgifter

8 §  Direktören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som delegationen beslutar om.

9 §  Direktören skall biträda delegationen och föreslå de åtgärder som direktören finner motiverade.

Förordnanden och anställningar

10 §  Ordförande och övriga ledamöter i delegationen skall utses av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Direktören skall anställas genom beslut av regeringen.

[S2]Övrig personal anställs av myndigheten.

Överklagande

12 §  Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1365).

[S2]Övriga beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:1365) om ändring i förordningen (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 12 §§
Ikraftträder
2007-01-01