Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
SFS 2003:255 i lydelse enligt SFS 2007:822
Ikraft
2003-07-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun. Syftet med försöksverksamheten är att elever ska kunna få en flexibel undervisning i form av distansundervisning.

[S2]Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en elev som deltar i utbildning på ett nationellt program i kommunens gymnasieskola får undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna skolan av en annan utbildningsanordnare.

[S3]Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2003. Utbildningen får dock påbörjas senast höstterminen 2008. Förordning (2007:822).

2 §  Distansundervisningen får

  • omfatta högst 750 gymnasiepoäng,
  • endast avse nationellt fastställda kurser, och
  • enbart utgöra en mindre del av en kurs.

3 §  Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

4 §  Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för försöksverksamheten, om inte annat följer av nedanstående bestämmelser.

Undervisningstid

5 §  Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394).

[S2]Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens garanterade undervisningstid uppnås för utbildningen.

Individuell studieplan

6 §  Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och om i vilka kurser det ingår distansundervisning skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg

7 §  Betyg på avslutad kurs skall sättas av läraren på skolan efter samråd med den andra utbildningsanordnaren.

8 §  I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i försöksverksamheten och i vilka kurser det förekommit distansundervisning.

Uppföljning och utvärdering

9 §  Emmaboda kommun är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

10 §  Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med början år 2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av försöksverksamheten.

[S2]Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten till regeringen senast den 1 december 2011. Förordning (2007:822).

Ändringar

Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Ikraftträder
2003-07-15

Förordning (2007:822) om ändring i förordningen (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2007-12-01