Upphävd författning

Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Ändring införd
SFS 2003:264
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksrevisionen skall ta ut avgift för

  1. årlig revision enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. av affärsverk samt följande myndigheter:

[S2]Arbetsgivarverket Banverket Ekonomistyrningsverket Exportkreditnämnden Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarshögskolan Handelsflottans kultur- och fritidsråd Kammarkollegiet Lantmäteriverket Läkemedelsverket Patent- och registreringsverket Premiepensionsmyndigheten Revisorsnämnden Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Statens fastighetsverk Statens geotekniska institut Statens haverikommission Statens institutionsstyrelse Statens livsmedelsverk Statens pensionsverk Statens utsädeskontroll Statens veterinärmedicinska anstalt Statens väg- och transportforskningsinstitut Statistiska centralbyrån SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Totalförsvarets forskningsinstitut Verket för högskoleservice Vägverket,

  1. revision i de fall som avses i 10 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220),
  2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid revision enligt 2.

2 §  Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

[S3]För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

LönenivåMånadslön, krHögst kr/timme
160 000-2 000
250 000-59 9991 700
345 000-49 9991 600
440 000-44 9991 400
535 000-39 9991 300
630 000-34 9991 100
725 000-29 9991 000
820 000-24 999800
9-19 999600

Ändringar

Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:189, Prop. 2002/03:63, Bet. 2002/03:FiU27
Ikraftträder
2003-07-01

Ändring, SFS 2003:265

Omfattning
upph.