lagen.nu

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1430
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5. Lag (2010:1430).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:930, 2010:1430

Granskningens omfattning

2 § Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska

 • 1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 • 2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen,
 • 3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning,
 • 4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 • 5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,
 • 6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur medlen får användas, och
 • 7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna.

Lagrumshänvisningar hit (3)

3 § Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för

 • 1. staten,
 • 2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 • 3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och
 • 4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den granskas med undantag för prognoser. För affärsverk och affärsverkskoncerner, skall dock endast den delårsrapport som avser perioden januari-september granskas. Lag (2007:89).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:89

Granskningens inriktning

4 § Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (effektivitetsrevision).

Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av hushållning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta. Som ett led i effektivitetsrevisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda resultat.

Resultatet av granskningen ska, om den inte avsett endast förberedande åtgärder, redovisas i en granskningsrapport. Lag (2010:1420).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1420

5 § Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt - med undantag för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning - om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

Granskningen skall efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsberättelse. Granskningen av en delårsrapport skall avslutas med ett revisorsintyg.

Revisionsberättelsen för Riksbanken skall innehålla ett uttalande om balansräkningen och resultaträkningen bör fastställas och om fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet.

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

6 § Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen den hjälp och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen. Andra som får granskas enligt denna lag har en motsvarande skyldighet beträffande den del av den egna verksamheten som granskas.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Vite

7 § Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.

Anlitande av biträde

8 § Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant förhållande som anges i 11 § förvaltningslagen (1986:223) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Rapportering

9 § Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och 3–7 ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1420

10 § Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen enligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen.

Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen.

En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredovisning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det att delårsrapport har lämnats.

11 § Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten ska lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen ska lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen. Lag (2010:1420).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1420

12 § De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1420
13 § Har upphävts genom lag (2010:1430).

Avgifter

14 § Riksrevisionen skall ta ut avgift för

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:930, 2003:265

15 § Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå Månadslön, kr Högst kr/timme 1 60 000- 2 000 2 50 000-59 999 1 700 3 45 000-49 999 1 600 4 40 000-44 999 1 400 5 35 000-39 999 1 300 6 30 000-34 999 1 100 7 25 000-29 999 1 000 8 20 000-24 999 800 9 -19 999 600 Lag (2003:265).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:265

16 § Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Lag (2006:1566).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1566, 2003:265

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:1022

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Förarbeten
Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2002:1022

Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189
Omfattning
nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:265
Rubrik
Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:930
Rubrik
Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 2, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1566
Rubrik
Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.

Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:105
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-04-01
SFS-nummer
2007:89
Rubrik
Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:24
Omfattning
ändr. 4, 9, 11, 12 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1420
Rubrik
Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Omfattning
upph. 13 §;ändr 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1430
Rubrik
Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation