Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002:1022 i lydelse enligt SFS 2023:115
Ikraft
2003-07-01
Upphäver
Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla Riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.
Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 13 kap.7 och 8 §§regeringsformen.

[S2]Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

[S3]I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 §4 och 5.Lag (2010:1430).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen i första stycket innehåller en hänvisning till 12 kap. 7 § regeringsformen (det vilande grundlagsförslaget). Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.2.

I andra stycket finns en informationsregel om att ytterligare granskningsuppgifter för Riksrevisionen finns i andra lagar. Se t.ex. <a href="https://lagen.nu/1962:381#K18" ...

Granskningens omfattning

2 §  Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska

 1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen,
 3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning,
 4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,
 6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur medlen får användas, och
 7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna.

Prop. 2001/02:190: I bestämmelsen anges de verksamheter som med stöd av denna lag får granskas från effektivitetssynpunkt. Den närmare inriktningen av denna granskning framgår av 4 §.

Med statlig verksamhet avses en verksamhet som inte direkt behöver vara knuten till en viss myndighet utan kan avse flera myndigheters verksamheter (prop. 1973:90 s. 435). Att verksamhet och myndighet knyts samman i bestämmelsen innebär emellertid ...

3 §  Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för

 1. staten,
 2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och
 4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

[S2]Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den granskas med undantag för prognoser. För affärsverk och affärsverkskoncerner, skall dock endast den delårsrapport som avser perioden januari-september granskas. Lag (2007:89).

Prop. 2001/02:190: I bestämmelsen lämnas en uttömmande uppräkning av de myndigheter m.fl. vars årsredovisningar och delårsrapporter Riksrevisionen skall granska som årlig revision enligt denna lag. Den närmare inriktningen av granskningen framgår av 5 §.

Första stycket punkten 1 behandlar årsredovisningen för staten.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.1. Regeringens skyldighet att ...

Granskningens inriktning

4 §  Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (effektivitetsrevision).

[S2]Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse. Som ett led i effektivitetsrevisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda resultat.

[S3]Resultatet av en granskning ska redovisas i en granskningsrapport. Beslut att lägga ned en granskning ska, om granskningen inte bara avsett förberedande åtgärder, redovisas på annat sätt. Lag (2019:29).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.1.

I första stycket första meningen anges vilken inriktning effektivitetsrevisionen skall ha av de verksamheter m.m. som anges i 2 §. Granskningen skall även knytas till de resultat i stort som har uppnåtts inom olika verksamhetsområden. Bestämmelsen motsvarar delvis 3 § första stycket lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Bestämmelsen i ...

5 §  Den granskning som avses i 3 § ska ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt - med undantag för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning - om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

[S2]Granskningen ska efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsberättelse. Granskningen av en delårsrapport ska avslutas med ett revisorsintyg.

[S3]Revisionsberättelsen för Riksbanken ska innehålla ett uttalande om huruvida

 1. balans- och resultaträkningen bör fastställas,
 2. fullmäktiges beslut om disposition av årets resultat bör godkännas,
 3. fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet, och
 4. förvaltningen av Riksbanken följer tillämpliga föreskrifter. Lag (2022:1577).

Prop. 2021/22:41: Paragrafen innehåller bestämmelser om årlig revision. Övervägandena finns i avsnitt 17.2.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 5.4.1 och 5.4.4.

I första stycket anges hur granskningen av årsredovisningen för staten och de myndigheter m.fl. som anges i 3 § skall genomföras. Begreppet god revisionssed motsvarar i statlig revision begreppets innebörd vid privat revision. Revisorsorganisationerna FAR och Svenska Revisorssamfundet SRS utfärdar rekommendationer avseende innehållet i god revisionssed. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisionssed utvecklas ...

6 § Har upphävts genom lag (2018:1906).

Vite

7 §  Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller dock inte kommuner och regioner. Lag (2019:912).

Anlitande av biträde

8 §  Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant jävsförhållande som anges i 16 § förvaltningslagen (2017:900) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riks-revisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen. Lag (2018:813).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.8.

Av bestämmelsen framgår att Riksrevisionen under vissa förutsättningar i sin revision får använda det granskningsarbete som utförs av anställda hos den myndighet som granskas. En grundförutsättning är att de granskade myndigheten inte motsätter sig det. Det innebär inte något undantag från huvudregeln i 12 ...

Rapportering

9 §  Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 §1 och 3–7 ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.1.

Vid vilken tidpunkt granskningsrapporterna över effektivitetsrevisionen skall lämnas till regeringen kan av naturliga skäl inte anges i bestämmelsen. Genom överlämnandet ges revisionsrapporten offentlig spridning. Bestämmelsen innebär att granskningsrapporter som skall lämnas till regeringen blir allmänna handlingar när de expedieras (se 2 kap. 7 § andra ...

10 §  Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen enligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen.

[S2]Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen.

[S3]En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredovisning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det att delårsrapport har lämnats.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.2.

Bestämmelsen i första stycket reglerar rapporteringen över den årliga revisionen till regeringen.

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar 3 § lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. Den nuvarande regleringen i lagen saknar – med undantag för revisionsberättelsen över årsredovisningen ...

11 §  Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten ska lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen ska lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen. Lag (2010:1420).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.3.

Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten skall av styrelsen lämnas till riksdagen oavsett om styrelsen avser att göra någon framställning till riksdagen med anledning av revisionsberättelsen eller inte.

12 §  De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten ska lämnas till riksdagen. Lag (2010:1420).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.4.

Bestämmelsen har utformats så att den avser både den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen. Det får förutsättas att det i första hand är ärenden som har avgjorts under det gångna året som samlas i rapporten. Det bör emellertid vara möjligt att i rapporten även kunna redovisa andra ärenden. Den årliga rapporten skall av styrelsen lämnas till riksdagen ...

13 § Har upphävts genom lag (2010:1430).

Avgifter

15 §  Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

[S3]För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

[S4]Lönenivå Månadslön, kr Högst kr/timme 1 60 000- 2 000 2 50 000-59 999 1 700 3 45 000-49 999 1 600 4 40 000-44 999 1 400 5 35 000-39 999 1 300 6 30 000-34 999 1 100 7 25 000-29 999 1 000 8 20 000-24 999 800 9 -19 999 600 Lag (2003:265).

16 §  Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Lag (2006:1566).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:189, Prop. 2002/03:63, Bet. 2002/03:FiU27
Omfattning
nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:80, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU2
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:105, Bet. 2006/07:KU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:24, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
ändr. 4, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
upph. 13 §; ändr 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1906) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:19, Bet. 2018/19:KU4
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:912) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:1577) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Lagen tillämpas första gången för räkenskapsåret 2023.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2023:115) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2023.
 2. Lagen tillämpas första gången för revisioner avseende räkenskapsåret 2024.
Förarbeten
Rskr. 2022/23:128, Bet. 2022/23:KU14
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2023-12-31