Förordning (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:440 i lydelse enligt SFS 2008:1139
Ikraft
2003-07-21
Upphäver
Förordning (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 2 kap.1, 2 och 4 §§ samt 5 § första stycket, 5 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 12 § första meningen samt 9 kap.13 §§fartygssäkerhetslagen (2003:364). Bestämmelsen i 5 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för örlogsfartyg, och 9 kap. 2 § samma lag gäller endast i den mån Transportstyrelsen utövar tillsyn.

[S2]Högsta tillåtna antalet passagerare på ett örlogsfartyg skall bestämmas i enlighet med vad som anges i 3 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen. Förordning (2008:1139).

2 §  Transportstyrelsen får i fråga om örlogsfartyg meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åtgärder av betydelse för fartygets sjövärdighet. Förordning (2008:1139).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2003, då förordningen (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.
En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.
Ikraftträder
2003-07-21

Förordning (2008:1139) om ändring i förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01