Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:459 i lydelse enligt SFS 2008:1265
Ikraft
2003-08-01
Tidsbegränsad
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får enligt bestämmelserna i denna förordning anordna försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan utöver den undervisning som får anordnas enligt 2 kap. 8 § grundskoleförordningen (1994:1194).

2 §  Delar av undervisningen får anordnas på engelska språket. Under den sammanlagda tid som sådan undervisning anordnas får högst hälften av undervisningen ske på engelska språket. Förordning (2008:1265).

3 §  En kommun som deltar i försöksverksamheten skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Kommunen skall även medverka i Statens skolverks uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

4 §  En kommun som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolverk. Anmälan ska innehålla uppgifter om

  1. verksamheten vid den aktuella skolan,
  2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
  3. hur kommunen säkerställer att de elever som undervisas inom försöksverksamheten får tillräckliga kunskaper i svenska språket för att nå grundskolans kunskapsmål i samtliga ämnen,
  4. utformningen av försöksverksamheten i övrigt, och
  5. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

[S2]En kommun som upphör med försöksverksamheten ska anmäla detta till Skolverket. Förordning (2008:1265).

Ändringar

Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2007:116) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:1265) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts.giltighet; ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-15