Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003:493
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Prop. 2002/03:76: Paragrafen anger att lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EG:s bevisupptagningsförordning. Frågan om behovet och lämpligheten av en separat lag med de nödvändiga kompletteringarna har behandlats i avsnitt 6.

Bevisupptagning i en annan medlemsstat

2 §  Svenska domstolar får begära att en domstol i en annan medlemsstat skall ta upp bevisning.

Prop. 2002/03:76: Bevisupptagningsförordningen (art. 1) ger domstolarna rätt att enligt sin nationella lagstiftning anmoda en behörig domstol i en annan medlemsstat att ta upp bevis. Bestämmelsen i 2 § innehåller en nödvändig komplettering till förordningen och ger de svenska domstolarna rätt att anmoda en domstol i en annan medlemsstat att ta upp bevisning. Den ger inte de svenska domstolarna någon rätt att begära bevisupptagning utom huvudförhandling utöver vad som följer av ...

3 §  Parter och ombud får närvara när bevisupptagning äger rum vid en domstol i en annan medlemsstat.

Prop. 2002/03:76: Bestämmelsen anger att parter och ombud får närvara när bevisupptagning äger rum vid en utländsk domstol. En sådan bestämmelse är nödvändig eftersom förordningen kräver en uttrycklig föreskrift i nationell rätt för att dess bestämmelser om närvarorätt skall bli aktuella. Bevisupptagningen sker i enlighet med den lagstiftning som gäller i den medlemsstat där den skall ske. Eventuella bestämmelser om inskränkningar i närvarorätten av t.ex. säkerhetsskäl eller på grund av att den som skall höras känner ...

4 §  Svenska domstolar får ta upp bevisning direkt i en annan medlemsstat, om en begäran om det har godtagits av det centrala organet eller den behöriga myndigheten i den staten. De får dessutom utan särskild begäran ta upp bevisning direkt i en annan medlemsstat, om det sker på grund av ett särskilt avtal.

Prop. 2002/03:76: Bevisupptagningsförordningen (art. 1) ger domstolarna rätt att enligt sin nationella lagstiftning begära att få ta upp bevisning direkt i en annan medlemsstat. Direkt bevisupptagning innebär att den svenska domstolen själv svarar för upptagande av bevisning i en annan medlemsstat. Bestämmelsen i 4 § innehåller en nödvändig komplettering till förordningen och ger de svenska domstolarna rätt att ta upp bevisning direkt, utan medverkan av en annan domstol.

Av första meningen ...

Bevisupptagning i Sverige

5 §  Bevisupptagning på begäran av en domstol i en annan medlemsstat skall verkställas av en tingsrätt.

[S2]Vid handläggningen tillämpas rättegångsbalkens bestämmelser om bevisupptagning utom huvudförhandling, om inte annat följer av förordning (EG) nr 1206/2001.

Prop. 2002/03:76: Av bestämmelsens första stycke framgår att bevisupptagning på begäran av domstol i en annan medlemsstat skall verkställas av en tingsrätt. Bestämmelsen överensstämmer i sak med vad som gäller enligt 2 § första stycket lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol.

Av andra stycket framgår att vid bevisupptagningen skall rättegångsbalkens ...

6 §  Om framställningen gäller en åtgärd som avser en fysisk person, är den tingsrätt behörig inom vars område personen har sitt hemvist eller under någon tid uppehåller sig. Om personen i fråga samtycker till att en annan tingsrätt verkställer framställningen, är den domstolen också behörig.

[S2]Om framställningen gäller syn på en fastighet eller ett annat föremål som inte lämpligen kan flyttas, är den tingsrätt behörig inom vars område fastigheten eller föremålet finns.

[S3]Andra åtgärder skall verkställas av den tingsrätt som tar emot framställningen.

Prop. 2002/03:76: Bestämmelsen reglerar frågan om vilken tingsrätt som skall vara behörig att verkställa en bevisupptagning i Sverige. En i huvudsak likalydande bestämmelse finns i 2 § andra stycket lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol. Ett förhör skall enligt första stycket äga rum vid den tingsrätt där den som skall höras har sitt hemvist eller under någon tid uppehåller sig. Vid tolkning av hemvistbegreppet kan vägledning ...

Ändringar

Lag (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Förarbeten
Rskr. 2002/03:168, Prop. 2002/03:76, Bet. 2002/03:JuU14
CELEX-nr
32001R1206
Ikraftträder
2004-01-01