Upphävd författning

Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Version: 2003:502

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2003-06-26
Ändring införd
SFS 2003:502
Ikraft
2004-03-01
Upphäver
Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

[S2]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om myndighetens organisation m.m.,

[S4]21 § om avgörande av ärenden,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m. och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Bestämmelserna i 21 och 31 §§ gäller endast i fråga om administrativa ärenden.

[S9]I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Organisation m.m.

3 §  Chef för Rättshjälpsmyndigheten är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

4 §  Vid Rättshjälpsmyndigheten skall det finnas en chefsjurist.

5 §  Rättshjälpsmyndighetens arbetsordning beslutas efter förslag från chefsjuristen.

6 §  Ärenden enligt 1 § avgörs av chefsjuristen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av chefsjuristen, får denne överlämna ärendena att avgöras av någon annan tjänsteman.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

7 §  Anställningar beslutas av myndighetschefen.

Överklagande

8 §  Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får överklagas till Domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

Ikraftträder
2004-03-01

Ändring, SFS 2007:1078

Omfattning
upph.