Inaktuell version

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-02-06
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2010:1722
Upphäver
Förordning (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med icke- statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.

[S2]Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.

[S3]Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.

[S4]Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 2 § punkt 3 PA 03 efter framställning av huvudmannen. Förordning (2010:559).

2 §  I 3-10 §§ och bilagorna till förordningen föreskrivs om tillägg till eller undantag från PA 03.

[S2]I bilaga A finns vissa särskilda bestämmelser.

2 a §  Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 03 i en annan anställning än som avses i denna förordning, skall anställningen enligt PA 03 anses vara en sådan anställning som avses i förordningen. Förordning (2003:856).

Pensionsåldrar

3 §  I vilka fall pensionsåldern är lägre än 65 år framgår av bilaga B.

[S2]Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika pensionsåldrar, skall den pensionsålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Pensionsgrundande lön

4 §  För en arbetstagare som enligt bilaga B har lägre pensionsålder än 65 år gäller följande. Vid beräkning av pensionsunderlag för förmånsbestämd pension enligt 13 § PA 03 inräknas inte pensionsgrundande lön från en anställning med högre pensionsålder med mer än vad som motsvarar den pensionsgrundande lönen i den anställning som grundar rätt till pensionen.

Tjänstetidsfaktor

5 §  I vilka fall den lägsta pensionsgrundande tjänstetiden (tjänsteåldern) som krävs för hel förmånsbestämd pension enligt 17 § PA 03 är mindre än 30 år framgår av bilaga C.

[S2]Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika tjänsteåldrar, skall den tjänsteålder tilllämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Ålderspension

6 §  För den som har en lägre pensionsålder än 65 år gäller i fråga om ålderspension vad som anges i bilaga B och C.

Fribrev

7 §  En arbetstagare som har haft en visstidsanställning om minst två år enligt särskilt avtal om detta för konstnärlig personal vid teater-, dans- eller musikinstitution har, om pensionsåldern är lägre än 65 år, rätt till fribrev även för ålderspension mellan pensionsåldern och 65 års ålder. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har tjänat in minst fem års pensionsgrundande tjänstetid i sådan anställning som grundar rätt till fribrevet. Vid beräkning av denna tid och av fribrevets storlek får även tid i annan tidigare eller samtidig anställning med samma eller lägre pensionsålder medräknas. I beräkningen skall sådan anställning ingå även om den inträffat före den 1 januari 2003.

[S2]Om arbetstagaren har en annan anställning med statlig pensionsrätt vid pensionsåldern, betalas fribrevet inte ut för tid före den tidpunkt då den andra anställningen upphör. Fribrevets månadsbelopp skall i sådant fall inte omräknas med hänsyn till kortare utbetalningstid. Om arbetstagaren får rätt till flera statliga pensionsförmåner som tjänats in under samma tid skall endast den bästa förmånen betalas ut.

Samordning med tjänstepensionsförmåner

8 §  En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar pensionsförmånerna enligt tredje kapitlet PA 03.

[S2]Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pensionsförmån om det finns särskilda skäl.

Övriga bestämmelser

9 §  Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av tredje kapitlet PA 03 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga avgiftsbestämda tjänstepensionssystemet. Förordning (2010:559).

10 §  En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Trygghetsrådet TRS (TRS) får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning, även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förutsättning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren under den avsedda tiden får nytt arbete med statlig pensionsrätt men med lägre lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidigare anställningen genom att betala kompletterande premier.

[S2]Under den tid premier betalas ska den pensionsgrundande lönen ändras på samma sätt som prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken.

[S3]Pensionsförmånen beräknas som om anställningen hade fortsatt under den tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.

[S4]Statens tjänstepensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av dessa bestämmelser. Förordning (2010:1722).

Bilaga A

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde Särskilda bestämmelser
Utrikesförvaltningen
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 1), 2), 7)
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 1), 7)
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 1), 7)
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 1), 7)
Bergsskolan i Filipstad:
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 7)
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 7)
Teater-, dans- och musikinstitutioner
Arbetstagare vid:
AB Helsingborgs Stadsteater,
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg,
AB Uppsala Stadsteater,
Borås Stadsteater,
Byteatern (Kalmar läns teater),
Estrad Norr (Jämtlands läns musik och teater),
Folkoperan AB,
Folkteatern i Göteborg ek.för.,
Gotlands Musikstiftelse (GotlandsMusiken),
Gävle Symfoniorkester,
Göteborg Wind Orchestra,
Göteborgs Stadsteater AB,
Göteborgs Symfoniker AB,
GöteborgsOperan AB,
Helsingborgs Nya Konserthus AB,
Kalmar läns musikstiftelse,
Kammarorkestern Musica Vitae,
Kommunalförbundet Norrlands nätverk för Musikteater och dans (NMD),
Kommunalförbundet Teater
Västmanland,
Kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken,
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta),
Kungl. Dramatiska Teatern AB,
Kungl. Operan AB,
Länsmusiken i Örebro AB,
Länsmusiken i Örebro AB (Svenska
Kammarorkestern),
Länsteatern i Örebro AB,
Länsteatern på Gotland,
Malmö Opera AB,
Malmö Stadsteater AB,
Malmö Symfoniorkester AB,
Musik Gävleborg,
Musik i Blekinge.
Musik i Halland,
Musik i Syd,
Musik i Väst,
Norrbottensmusiken,
Norrbottensmusiken (Norrbottens
Kammarorkester),
Norrköpings Symfoniorkester,
Norrlandsoperan AB,
Regionteater Väst AB,
Riksteatern,
Scenkonst Västernorrland AB (Nordiska Kammarorkestern och Musik i Västernorrland),
Scenkonst Västernorrland AB (NorrDans),
Scenkonst Västernorrland AB (Teater Västernorrland),
Skånes Dansteater AB,
Smålands Musik och Teater,
Smålands Musik och Teater (Jönköpings sinfonietta),
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg,
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Dalarna,
Stiftelsen Musik i Uppland,
Stiftelsen Musik i Uppland (Uppsala
Kammarorkester),
Stiftelsen Norrbottensteatern,
Stiftelsen Östergötlands länsteater,
Stiftelsen Östgötamusiken
Stockholms konserthusstiftelse,
Stockholms Stadsteater AB,
Svenska rikskonserter,
Sörmlands Musik & Teater,
Teater Halland AB,
Värmlands Teater & Musikstiftelse och
Västerbottensteatern AB 4), 5)
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 4), 6)
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 4)
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid
Drottningholms Slottsteater 5), 7)
Särskilda bestämmelser
 1. 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.
 2. 2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.
 3. 4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet.
 4. 5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den.
Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning.
 1. 6) Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.
 2. 7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas. Förordning (2010:559).

Bilaga B

Pensionsåldrar för anställningar vid teater-, dans och musikinstitutioner
Institution, anställning Pensionsålder
Dirigent, musikinspicient, annan kapellmästare eller musiker än vid hovkapellet, repetitör 63 år
Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, danspedagog, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kormästare, musiker inom regional musikverksamhet eller vid stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef (dock inte teaterchef vid fria teater-, dans- och musikgrupper) 60 år
Dockspelare, skådespelare 59 år
Korist, sångsolist 52 år
Dansare 41 år
När pensionsåldern är lägre än 65 år infaller den vid utgången av den månad då föreskriven ålder uppnås.
Pensionsgrundande tjänstetid och pensionsunderlag tillgodoräknas arbetstagaren för högst tre år efter pensionsåldern, dock längst till den ålder som gäller enligt PA 03.
Pensionens storlek för tid före den månad då arbetstagaren fyller 65 år bestäms med tillämpning av 20 § PA 03.
Ålderspensionens storlek från den månad då arbetstagaren fyller 65 år bestäms med tillämpning av tabellerna i 18 och 19 §§ PA 03. För den som har pensionsålder 63 år skall tabellerna för pensionsålder 65 år tillämpas. För den som har pensionsålder 60 eller 59 år skall tabellerna för pensionsålder 60 år tillämpas.
För anställda med pensionsåldern 41 år är den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 års ålder nedanstående procenttal av de olika delarna av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
FödelseårPensionsunderlag under 7,5 inkomstbasbeloppPensionsunderlag 7,5 - 20 inkomstbasbeloppPensionsunderlag 20 - 30 inkomstbasbelopp
19678,464,2032,10
19688,064,0032,00
19697,663,8031,90
19707,263,6031,80
19716,863,4031,70
19726,363,1531,60
19735,962,9531,45
19745,462,7031,35
19755,062,5031,25
19764,562,2531,15
19774,062,0031,00
19783,561,7530,90
19793,061,5030,75
19802,561,2530,60
19812,061,0030,50
19821,460,7030,35
19830,960,4530,20
19840,360,1530,05
1985 och senare 0,060,0030,00
För anställda med pensionsåldern 52 år är den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 års ålder nedanstående procenttal av de olika delarna av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
FödelseårPensionsunderlag under 7,5 inkomstbasbeloppPensionsunderlag 7,5 - 20 inkomstbasbeloppPensionsunderlag 20 - 30 inkomstbasbelopp
19568,964,4532,25
19578,664,3032,15
19588,464,2032,10
19598,164,0532,00
19607,763,8531,95
19617,463,7031,85
19627,163,5531,80
19636,863,4031,70
19646,463,2031,60
19656,163,0531,50
19665,762,8531,45
19675,462,7031,35
19685,062,5031,25
19694,662,3031,15
19704,262,1031,05
19713,861,9030,95
19723,461,7030,85
19733,061,5030,75
19742,661,3030,65
19752,161,0530,55
19761,760,8530,40
19771,260,6030,30
19780,760,3530,20
19790,260,1030,05
1980 eller senare 0,060,0030,00
Förordning (2003:856).
Bilaga C

Tjänsteålder för hel pension för anställning vid teater-, dans- och musikinstitutioner

Den lägsta pensionsgrundande tjänstetid (tjänsteåldern) som behövs för hel förmånsbestämd pension är
25 år för balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef.
24 år för dockspelare, skådespelare.
22 år för korist.
20 år för dansare, sångsolist.
Anställningstid som korist, sångsolist och dansare får tillgodoräknas även i den mån den infallit före 28 års ålder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan anställning som avses i förordningen och den 31 december 2002 har högst fem år kvar till pensionsåldern.
Föreskrifterna i den upphävda förordningen om förhöjning av pensionsbelopp på grund av att arbetstagaren kvarstår i sin anställning efter den tidpunkt då avgångsskyldighet förelåg gäller bara när arbetsgivaren har begärt att arbetstagaren skall kvarstå i anställningen. Förordning (2003:856).
 1. För arbetstagare, som den 31 december 1991 omfattades av den upphävda förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, gäller följande.
Den som i sin anställning hade högst tolv år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman, har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.
För arbetstagare vid teater- eller musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas till och med den 31 december 2003.
För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:856) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 1 och 2 a §§, bilaga A, bilaga B och punkt 2 första stycket i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 2003.
 2. För Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium och Apelrydsskolan gäller de äldre bestämmelserna till och med utgången av augusti 2003.
 3. Det särskilda villkoret 3 i bilaga A fortsätter att gälla för Kungl. Djurgårdsförvaltningen i fråga om pensionsförmåner med begynnelsetidpunkt före ingången av år 2003.
Omfattning
ändr. 1 §, bil. A, B, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 2 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:381) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Den tillämpas dock på Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg från och med den 1 februari 2004.
Omfattning
ändr. bil. A
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:170) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.
 2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Förordning (2010:559).
 3. För Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 september 2004.
Omfattning
ändr. 1 §, bil. A
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2010:559) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning

Omfattning
ändr. 1, 9, 10 §§, bil. A, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest till 2005:170
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1722) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:695) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning

Omfattning
ändr. bil. A
Ikraftträder
2012-12-28

Förordning (2013:923) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Omfattning
ändr. bil. A
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1332) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Omfattning
upph. 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§, bil. A, B, C, rubr. närmast före 3, 4, 5, 6, 7 §§; ändr. 1, 2 §§; ny bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:842) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:318) om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Omfattning
ändr. 1, 2 a, 8, 9 §§, bil.
Ikraftträder
2016-05-01