Tillämpningsområde, m.m.

1 §  Det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (pensionsavtalet) skall tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen. Förordning (1989:398).

2 §  Med arbetstagare enligt 1 § avses inte sådana som uppbär dag- eller timarvode eller vars anställning avser mindre än 40 procent av heltidstjänstgöring och inte heller sådana som sysselsätts i beredskapsarbete.

[S2]Statens löne- och pensionsverk beslutar om vad som skall förstås med heltidstjänstgöring.

3 §  Förordningen upphör att gälla för en arbetstagare som har varit ledig för enskild angelägenhet utan rätt till lön under mer än ett år i följd. Detsamma gäller om endast kortare avbrott i ledigheten har förekommit. Statens löne- och pensionsverk får medge att förordningen ändå skall gälla för arbetstagaren om det finns särskilda skäl.

4 §  I 5--17 §§ och bilagorna till förordningen föreskrivs om tillägg till eller undantag från pensionsavtalet.

[S2]I anslutning till bilaga A meddelas vissa särskilda bestämmelser. Förordning (1989:398).

Pensioneringsperiod eller pensionsålder

5 §  Vilka pensioneringsperioder eller pensionsåldrar som gäller för vissa anställningar framgår av bilaga B till denna förordning.

[S2]Statens löne- och pensionsverk får besluta om vilken pensioneringsperiod eller pensionsålder som skall gälla för en anställning som inte finns upptagen i bilaga B. Verket skall därvid tillämpa den pensioneringsperiod eller pensionsålder som enligt pensionsavtalet eller enligt regeringens beslut gäller för en jämförlig anställning. Om det inte finns någon jämförlig anställning, skall frågan om pensioneringsperiod eller pensionsålder överlämnas till regeringen för prövning. I avvaktan på regeringens beslut tillämpas pensioneringsperiod III på anställningen.

[S3]Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika pensioneringsperioder eller pensionsåldrar, skall den pensioneringsperiod eller pensionsålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Avgångsskyldighet

6 §  Arbetstagare får entledigas innan han uppnått den ålder som avses i 5 §,

 1. om han till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande,
 2. om han till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte har tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och socialstyrelsen anser det dels sannolikt att han inte kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig. Förordning (1989:398).

Förmånsgrundande lön

Pensionslön

7 §  Om i huvudsak statliga eller kommunala lönebestämmelser tillämpas på en anställning gäller som pensionslön

[S2]när lönen utgörs av krontalslön, månadslönen vid heltidstjänstgöring, eller

[S3]när lönen utgörs av löneplanslön, den högsta månadslönen för den lönegrad enligt vilken lönen betalas ut.

[S4]Är arbetstagaren placerad i en lägre löneklass än lönegradens begynnelselöneklass, så gäller som pensionslön månadslönen i den löneklass som med två enheter överstiger den där arbetstagaren är placerad.

[S5]Om lönen inte skall höjas efter en viss tid i anställningen, så gäller som pensionslön den månadslön vid heltidstjänstgöring som betalas ut. Förordning (1990:1051).

8 §  För anställningar som inte avses i 7 § gäller som pensionslön månadslönen vid heltidstjänstgöring. Härvid bortses från lönedel av tillfällig karaktär.

[S2]Skall lönen höjas efter en viss tid i anställningen, gäller som pensionslön den högsta lön som arbetstagaren kan få i anställningen. Pensionslönen får dock inte vara högre än den lön som tillämpas efter längst nio års anställning. Förordning (1989:398).

Pensionsunderlag

9 §  Pensionsunderlaget utgör en femtedel av summan av de senaste pensionslöner som gällt för vart och ett av de fem senaste kalenderåren som föregår avgångsåret. Pensionsunderlaget får dock inte överstiga den senaste pensionslön som gällt året före avgångsåret i den anställning på vilken pensionen grundas.

[S2]Om pensionslön inte gällt under ett eller flera av de fem kalenderåren, fastställer statens löne- och pensionsverk pensionsunderlaget. Förordning (1989:398).

10 §  Vid tillämpning av 9 § skall pensionslönen multipliceras med kvoten mellan basbeloppet året före avgångsåret och basbeloppet det år den i 9 § avsedda pensionslönen avser. Förordning (1989:398).

11 §  Vid tillämpning av 9 § på pensionsunderlag för sjuk- eller familjepension skall tiden från avgången till utgången av det kalenderår då arbetstagaren skulle ha uppnått pensioneringsperiodens övre gräns, likställas med tid för anställning med den senaste pensionslön som gällt för arbetstagaren året före avgångsåret. Därvid skall det år då arbetstagaren skulle ha uppnått pensioneringsperiodens övre gräns anses vara året före avgångsåret. Förordning (1989:398).

12 §  Löneunderlag för livränta (livränteunderlag utgör 95 procent av det pensionsunderlag som skulle ha gällt om det varit fråga om avgång med ålderspension. Förordning (1989:398).

Lönetilläggsfaktor

13 §  Lönetilläggsfaktor skall beräknas för anställningar som avses i 7 §, utom för anställningar med lön som motsvarar lön enligt chefslöneavtalet. När lönetilläggsfaktorn beräknas, får följande lönetillägg medräknas, i stället för dem som anges i pensionsavtalet, nämligen

[S2]tillägg för obekväm arbetstid

[S3]jour- och beredskapsersättning

[S4]kallortstillägg

[S5]avlöningsförstärkning

[S6]tillägg för viss undervisning (lärarpersonal i hälso- och sjukvård)

[S7]uppdragstillägg (läkare)

[S8]ersättning för särskild arbetstid (läkare)

[S9]särskilt löneplanstillägg

[S10]ersättning för tilläggstimmar (lärare vid riksinternat-, privat- och lanthushållsskolor samt Bergsskolan i Filipstad). Förordning (1990:1051).

Förmånsgrundande tid

14 §  I vissa fall är det minsta antalet tjänsteår (tjänsteåldern) som krävs för hel pension mindre än 30. Dessa fall anges i bilaga C.

[S2]Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika tjänsteåldrar, skall den tjänsteålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår. Förordning (1989:398).

Samordning med tjänstepensionsförmåner

15 §  En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Regeringen kan medge undantag från detta.

[S2] Förordning (1989:398).

Kompletterande delpension

16 §  Vid beräkning av kompletterande delpension får endast sådana lönetillägg som anges i 13 § medräknas. Förordning (1989:398).

Överklagande

17 §  Statens löne- och pensionsverks beslut i frågor enligt 2, 3 och 9 §§ får inte överklagas. Förordning (1989:398).

Bilaga A

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda pensionsbestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde Särskilda bestämmelser
I. Hov- och slottsstaterna
Arbetstagare som avlönas från anslag under
Kungliga hovstaten 7)
Arbetstagare som avlönas från anslag under
Kungliga slottsstaten --
Annan arbetstagare --
II. Kriminalvården
Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i
Stockholm eller föreningen Skyddsvärnet i
Göteborg --
III. Utrikesförvaltningen m. m.
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat 1),16)
Arbetstagare vid nordisk institution i Sverige 1), 2), 16)
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 1), 6)
IV. Försvaret
Arbetstagare hos Sveriges civilförsvarsförbund 7)
Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfstakurscentrum --
V. Socialvården samt hälso- och sjukvården
Arbetstagare vid Handikappinstitutet --
Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn eller Tranås kuranstalt 7)
Arbetstagare vid allmänna barnhusets expedition vilkas tjänster finns upptagna på personalförteckning fastställd av regeringen --

VI. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m. m.

Arbetstagare vid Carl och Olga Milles
Lidingöhem eller Thielska galleriet --
Arbetstagare som innehar statsbidragsgrundande tjänst som lärare, utom timlärare, vid utlandsskola eller som har vikariat motsvarande långtidsvikariat på sådan tjänst vid utlandsskola 8)
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare vid Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (riksinternatskolor), Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola och Sigrid Rudebecks Gymnasium (privatskolor), Apelrydsskolan och Vackstanässkolan (fristående lanthushållsskolor) samt Bergsskolan i Filipstad3), 4), 7)
Arbetstagare vid Ericastiftelsen:
Förskollärare4), 7)
Annan arbetstagare7)
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum, Akademien förde fria konsterna eller Musikaliska akademien--
Arbetstagare vid Dansmuseifonden--
Arbetstagare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) som har arvode motsvarande statlig lönegrad och som inte är kontraktsanställd7)
VII. Kyrkoväsendet
Följande arbetstagare som är präster i svenska kyrkan: sekreterare och präst i utlandstjänst hos stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet samt direktor, biträdande direktor, pastor och biträdande pastor vid stiftelsen Bräcke diakonigård, Ersta diakonisällskap, diakonistiftelsen Samariterhemmet, stiftelsen Stora Sköndal och stiftelsen Vårsta diakonigård --

VIII. Jordbruk och skogsbruk m. m.

Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet 7)
Arbetstagare hos skogs- och lantbruksakademien som inte avses i pensionsavtalet 7)
IX. Teater- och musikinstitutioner
Arbetstagare vid Operan, Dramatiska teatern, Svenska riksteatern, stadsteatern i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg eller Borås, Göteborgs musikteater AB, Folkteatern i Gävleborgs län eller Folkteatern i Göteborg, stiftelsen Norrbottensteatern, Västmanlands, Östergötlands eller Jönköpings länsteater, länsteatern i Örebro eller i Dalarna, Kronobergsteatern, stiftelsen Mittlänsteatern, stiftelsen Västerbottensmusiken, stiftelsen Västerbottens-teatern, stiftelsen Älvsborgs Barn- och ungdomsteater, Värmlands teater- och musikstiftelse, stiftelsen Skaraborgs länsteater eller länsteatern i Bohuslän:
Teaterchef 8), 9), 13), 14)
Arbetstagare vid stiftelsen Västerbottensmusiken eller Värmlands Teater- och musikstiftelse vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet 6), 7), 8), 10), 15)
Annan arbetstagare5), 6), 8), 10), 11) 12), 15)
Arbetstagare vid Stockholms konserthusstiftelse, Göteborgs konsert AB, stiftelsen Malmö Symfoni- orkester, Helsingborgs konsertförening, symfoni- orkestern i Norrköping, stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester, stiftelsen Musik i Uppland, Kalmar läns musikstiftel-se, stiftelsen Svenska rikskonserter, Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening eller stiftelsen Musik i Västernorrland:
Chef för Stockholms konserthusstiftelse, Göteborgs konsert AB, stiftelsen Malmö Symfoniorkester eller stiftelsen Svenska rikskonserter8), 9), 13), 14)
Annan arbetstagare6), 8), 10), 15)
Arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet vid stiftelsen Länsmusiken i Blekinge, Gotlands musikstiftelse, Musik i Gävleborg, stiftelsen Musik i Halland, stiftelsen Läns-musiken i Jämtlands län, Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening, Kalmar läns musikstiftelse, stiftelsen Musik i Dalarna, stiftelsen Musik i Kronoberg, stiftelsen Norrbottens- musiken, stiftelsen Kultur i Sörmland, stiftelsen Musik i Uppland, stiftelsen Musik i Västernorrland, stiftelsen Musik i Västmanland, stiftelsen Musik för Örebro län, stiftelsen Östgötamusiken, stiftelsen Musik i Väst och stiftelsen Musik i Skåne 6), 7), 8), 10), 15)
10), 15) Särskilda bestämmelser
 1. 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till statens löne- och pensionsverk.
 2. 2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 31 januari 1974 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner.
 3. 3) Pensioneringsperiodens nedre respektive övre gräns infaller vid utgången av det kalenderhalvår, varunder den föreskrivna levnadsåldern uppnås. Nedre gränsen för pensioneringsperiod III infaller dock vid utgången av kalenderhalvåret närmast före det kalenderhalvår, då arbetstagaren fyller 65 år.
 4. 4) Om en anställning som lärare med läsårsdaglön under visst kalenderhalvår avser eller skall anses avse hela terminen, anses arbetstagaren under återstående delar av halvåret inneha samma anställning som under terminen.
 5. 5) Dansare får pensionsrätt tidigast från fyllda 18 år.
 6. 6) Arbetstagare med anställning som dansare, sångsolist, korist, skådespelare, regissör, koreograf, balettmästare, kapellmästare eller musiker kan inte få pensionsrätt om anställningen är avsedd att vara under kortare tid än ett helt verksamhetsår.
 7. 7) Förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser gäller.
 8. 8) Pensioneringsperiodens nedre respektive övre gräns infaller vid utgången av ett verksamhetsår (redovisningsår). Avgång med ålderspension får ske endast vid utgången av en sådan tidsperiod, om inte avgång vid en annan tidpunkt följer av kollektivavtal eller motiveras av nedsatt arbetsförmåga eller medges av vederbörande huvudman, om det kan ske utan men för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande.
 9. 9) Regeringen prövar frågor om samordning av rätt till förtidspension och rätt till annan tjänstepensionsförmån utan hinder av vad som sägs i pensionsavtalet.
 10. 10) För arbetstagare som får en del av lönen som ersättning för tjänstgöringstillfälle räknas ersättningen in i pensionslönen med ett genomsnittligt belopp, lika för hela den personalgrupp arbetstagaren tillhör, förutsatt att ersättningen beräknas enligt enhetliga grunder. Statens löne- och pensionsverk får besluta att sådan lönedel skall beräknas individuellt.
 11. 11) För anställning som sångsolist, korist eller dansare tillgodoräknas tillsammans med månadslönen en tolftedel av summan av de spel- eller tjänstgöringspengar som betalas ut under kalenderåret. Statens löne- och pensionsverk får tillgodoräkna arbetstagaren ett högre årsbelopp än det verkliga, om arbetstagaren har varit frånvarande från föreställningar och därför gått miste om sådan ersättning.
 12. 12) Statens löne- och pensionsverk beslutar, enligt förordningen (1988:237) med bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om pensionsförmåner i vissa fall, att dansare, balettmästare, sångsolist, korist, skådespelare och regissör skall ha rätt till förtidspension, även om arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sig minst 20 tjänsteår eller omfattats av statliga pensionsbestämmelser minst 20 år. Som förutsättning gäller dock att anställningstiden uppgår till minst 80 procent av det minsta antal tjänsteår som fordras för full pension och att högst fem år återstår till pensioneringsperiodens nedre gräns.
 13. 13) Rätt till förtidspension i stället för livränta kan beviljas följande arbetstagare som av annan anledning än på egen begäran avgår från tjänsten före pensioneringsperiodens nedre gräns och vid avgången har haft tjänsten i minst tre år, nämligen teaterchef och cheferna för Stockholms konserthusstiftelse, Göteborgs konsert AB, stiftelsen Malmö Symfoniorkester och stiftelsen Svenska rikskonserter.
Huvudmannen beslutar om rätt till förtidspension. Kostnaderna för en sådan förtidspension betalas av huvudmannen.
Om arbetstagaren har haft en eller flera tjänster som avses i första stycket i minst 12 år, har arbetstagaren rätt till hel pension. Pensionens normalbelopp är lika med 65 procent av pensionsunderlaget.
Om arbetstagaren har haft en eller flera tjänster som avses i första stycket i mindre än 12 år, så blir pensionen avkortad. Pensionens normalbelopp utgör då så stor del av hel pensions normalbelopp, som motsvarar förhållandet mellan det antal hela och påbörjade fjärdedels år, varunder sådan tjänst eller sådana tjänster innehafts, och talet 48.
 1. 14) Pension enligt punkt 13 skall minskas med 65 procent av sådan inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete som pensionstagaren har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år. Detta gäller dock inte inkomst på vilken löneavdrag med hänsyn till pensionen skall göras enligt avdelning 1, 21 § 3 mom. sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C). Om pensionen är avkortad, skall den minskas med ett belopp som motsvarar förhållandet mellan avkortad och hel pension.
Med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete avses
 1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap.2 och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige,
 3. kompletterande delpension,
 4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser,
 5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som avses i 1--4.
Från minskningen undantas ett belopp som för kalenderår räknat svarar mot två basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Pensionstagaren är skyldig att underrätta statens löne- och pensionsverk om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten beräknas överstiga ett belopp som motsvarar två gånger basbeloppet.
 1. 15) Högst fem år av anställning som balettmästare, dansare, korist, musiker, regissör, skådespelare och sångsolist vid utländsk eller icke statsunderstödd svensk teater- eller musikinstitution tillgodoräknas arbetstagaren som tjänsteår mot engångsavgift, om huvudmannen anser anställningen vara av särskild betydelse för sin verksamhet.
Engångsavgift beräknas enligt förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.
 1. 16) 3, 9-13 och 16 §§ i förordningen gäller inte. Förordning (1990:1051).

Bilaga B

Pensioneringsperioder och pensionsåldrar

Förteckning 1

Pensioneringsperioder och pensionsåldrar för vissa anställningar som avses i bilaga A

Förvaltningsområde, anställning Pensioneringsperiod resp. pensionsålder
I. Hov- och slottsstaterna
Hovdam, hovfurir, hovjägare, husgerådsmästare, kammarmästare, slottsväbel, snickarmästare, tapetserarmästare, trädgårdsmästare, förste trädgårdsmästare, verkmästare, åldfru III
Förste bilförare, drifttekniker, fatbursföreståndare, förman, hantverksförman, kammarjungfru, kammarvaktmästare, förste kammarvaktmästare, kyrkovaktmästare, parkförman, slottsförman, slottshantverkare, slottsuppsyningsman, slottsvaktmästare, förste slottsvaktmästare, taffeltäckare, tapetserare, trädgårdsförman II

Beridare, bilförare, jockey, kavaljerskusk, parkarbetare, parkbiträde, strykerska, trädgårdsbiträde I

II. Utrikesförvaltningen m. m.
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat:
Expeditionsassistent i högre lönegrad än N 7III
Expeditionsassistent i högst lönegrad N 7II
III. Försvaret
Arbetstagare hos stiftelsen Gällöfsta kurscentrum:
ReceptionistIII
VaktmästareII
IV. Socialvården samt hälso- och sjukvården
Arbetstagare vid Handikappinstitutet:
Verkmästare i högre lönegrad än N 7III
Expeditionsvakt, fastighetsskötare, telefonist, verkmästare i högst lönegrad N 7II
Ekonomibiträde, lokalvårdareI
Arbetstagare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn eller Tranås kuranstalt:
Arbetsledare, expeditionsföreståndare, tvättföreståndare och biträdande tvättföreståndareIII
Avdelningsföreståndare eller föreståndare som är legitimerad sjuksköterskaII
Bagare/bagerska, kallskänka, kock, förste kock, första kokerska, kokerska63
V. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m. m.
Arbetstagare vid riksinternatskola, privatskola, lanthushållsskola, utlandsskola eller Bergsskolan i Filipstad:
Rektor, studierektor och lärareIII
Arbetstagare vid Ericastiftelsen:
Förskollärare med specialutbildning, husmorII
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum:
MuseiförvaltareIII
VI. Kyrkoväsendet
Arbetstagare som är präst i svenska kyrkanIII
VII. Jordbruk och skogsbruk m. m.
Arbetstagare vid Svenska jägareförbundet:
Jaktvårdsassistent, länsjaktvårdare, länsjaktvårdskonsulent, riksjaktvårdskonsulent, viltforskare, viltforskningsassistent, yrkeslärare samt viltvårdare och viltvårdsassistent i högre lönegrad än N 4 III
Husmor, laboratorieassistent samt viltvårdare och viltvårdsassistent i högst lönegrad N 4II
VIII. Teater- och musikinstitutioner
Arbetstagare som inte angivits särskiltIII
Dirigent, inspicient, annan kapellmästare eller musiker än vid hovkapellet, repetitör, kvinnlig arbetstagare för vilken kollektivavtal för teaterteknisk personal gäller, annan kvinnlig tjänsteman med pensionslön enligt högst lönegrad N 3 för vilken riksavtalet för teateranställda gäller II
Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för stiftelsen Malmö konserthus, danspedagog, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kormästare, musiker inom regional musikverksamhet eller vid stiftelsen Svenska rikskonserter, teaterchef I
Dockspelare, regissör, skådespelare59--61
Sångsolist
manlig53--56
kvinnlig50--53
Korist52--55
Dansare41--44
Förteckning 2
Pensioneringsperioder och pensionsåldrar för vissa anställningar med personlig pensionsrätt
Förvaltningsområde, anställningPensioneringsperiod resp. pensionsålder
I. Socialvården samt hälso- och sjukvården
Föreståndare inom sjuk-, hälso-, åldrings- eller barnavård, husmoder, instruktionssköterska vid sjuksköterskeskola eller sjukgymnast 63 år
Rektor, biträdande rektor eller studierektor vid sjuksköterskeskola, lärare vid statsunderstödd enskild yrkesskola II

II. Svenska kontrollanstalten för mejeriprodukter och ägg

Laboratorieassistent, laborant, provmästare och lagerföreståndare II
III. Een-Holmgren ortopediska AB
Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal mellan Een-Holmgren ortopediska AB och Svenska fabriksarbetareförbundet:
Assistentprovare, korsettprovare, modellör, nåtlare, ortopedtekniker, ortopedskomakare och sadelmakare I
Arbetstagare som omfattas av kollektivavtal mellan Een-Holmgren ortopediska AB och Svenska industritjänstemannaförbundet m. fl.:

Mekaniker, ortopedskotekniker, tapetserare, tekniker eller skomakarmästare i högst lönegrad N 8 II

Mekaniker, ortopedskotekniker, tapetserare, tekniker ellerskomakarmästare i högre lönegrad än N 8 III

IV. Östergötlands Tvätteri Industri AB

Verkmästare eller förste verkmästare i högst lönegrad N 8 II
Verkmästare eller förste verkmästare i högre lönegrad än N 8 III
V. Allmateriel i Solna Aktiebolag
Kassabiträde I
Förordning (1990:1051).
Bilaga C
Tjänsteålder för hel pension
Det minsta antal tjänsteår (tjänsteåldern) som behövs för hel pension är 25 tjänsteår för
överläkare vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås kuranstalt,
balettchef,
balettmästare,
chef för Stockholms konserthusstiftelse,
chef för Göteborgs konsert AB,
chef för stiftelsen Malmö konserthus,
chef för stiftelsen Svenska rikskonserter,
teaterchef
24 tjänsteår för
dockspelare,
regissör,
skådespelare
22 tjänsteår för
korist,
manlig sångsolist
20 tjänsteår för
dansare,
kvinnlig sångsolist.

Ändringar

Förordning (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Ikraftträder
1988-01-01

Förordning (1988:721) om ändring i förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

  Omfattning
  ändr. 1 §, bil. A
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1988:1156) om ändring i förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:398) om ändring i förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

  Omfattning
  upph. 8, 9 §§; nuvarande 6, 7, 10-13 §§ betecknas 7, 8, 13-16 §§; ändr. 1, 4 §§, de nya 8, 13, 16 §§, bil. A, B, rubr. närmast före 6, 10-13 §§ sätts närmast före 7, 13-16 §§; nya 6, 9-12, 17 §§, rubr. närmast före 6, 17 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:420) om ändring i förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

  Omfattning
  ändr. 7 §, bil. A
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1051) om ändring i förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§, bil A, B
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:1427

  Omfattning
  upph.