Upphävd författning

Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2003-02-20
Ändring införd
SFS 2003:62 i lydelse enligt SFS 2016:1166
Ikraft
2003-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och förutsättningar för stöd

1 §  För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga anslutning till ett telenät med hög överföringskapacitet lämnas till en kommun. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

[S2]Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 4-6 §§.

2 §  Med anslutning till telenät med hög överföringskapacitet avses i denna förordning anslutning

  1. till ett rikstäckande allmänt tillgängligt telenät med hög överföringskapacitet, eller
  2. till ett telenät med hög överföringskapacitet som är anslutet till ett telenät enligt punkt 1.

[S2]Anslutningen skall medge sådan överföringskapacitet som är tillräcklig för att täcka kommunens behov av IT-infrastruktur enligt ett kommunalt IT-infrastrukturprogram. Anslutningen skall avse nätkapacitet som består av fiberoptiska kablar som tillhandahålls på skäliga och icke diskriminerande villkor.

3 §  I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 9-16 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.

4 §  Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

5 §  Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att anlägga anslutning till telenät i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs. Anslutning till telenät anläggs genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv eller hyra av telenät.

[S2]Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2003-31 december 2007. Förordning (2006:1461).

6 §  Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1166).

Underlag för stöd och stödets storlek

7 §  I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga anslutning till telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget.

8 §  Det sammanlagda stödbeloppet per län anges i bilagan till denna förordning.

Ansökan och beslut

9 §  En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och av det kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

10 §  Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får avslås om anslutningen till telenätet inte är ändamålsenlig. Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det.

11 §  Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 12 §. Förordning (2003:1041).

12 §  Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

[S2]Hälften av det beviljade beloppet skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och den resterande delen när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen.

Återkrav

13 §  Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om

  1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,
  2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,
  3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller
  4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

14 §  Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena.

15 §  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

16 §  Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Beräknat maximistöd per län
Stockholms län0
Uppsala län370 000 kr
Södermanlands län17 390 000 kr
Östergötlands län12 580 000 kr
Jönköpings län24 420 000 kr
Kronobergs län4 440 000 kr
Kalmar län39 590 000 kr
Gotlands län8 510 000 kr
Blekinge län0
Skåne län24 790 000 kr
Hallands län0
Västra Götalands län67 340 000 kr
Värmlands län24 420 000 kr
Örebro län14 800 000 kr
Västmanlands län14 060 000 kr
Dalarnas län22 200 000 kr
Gävleborgs län0
Västernorrlands län5 920 000 kr
Jämtlands län7 030 000 kr
Västerbottens län29 230 000 kr
Norrbottens län52 910 000 kr
Riket370 000 000 kr

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:1041) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:994) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1461) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1105) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:1166) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Omfattning
upph.