Upphävd författning

Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-11-06
Ändring införd
SFS 2003:643
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.

Prop. 2002/03:99: Enligt flertalet skattelagar är skattemyndigheten beslutande myndighet. Skattemyndighetens beslut kan enligt nu gällande regler överklagas av Riksskatteverket hos länsrätt. Med endast en myndighet inom skatte-

förvaltningen, Skatteverket, kommer denna möjlighet att försvinna, eftersom en myndighet enligt allmänna regler inte kan överklaga sina egna beslut. ...

2 §  Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän förvaltningsdomstol av ombudet.

Prop. 2002/03:99: Vad som sägs i paragrafen torde i och för sig följa av allmänna processuella regler. Det kan emellertid vara lämpligt att uttryckligen klargöra rågången mellan Skatteverkets och det allmänna ombudets partsställning i allmän förvaltningsdomstol.

Domstolsprocessen är en sakprocess. Den föreslagna lagregleringen omfattar varje sakfråga för sig och inte automatiskt alla sakfrågorna i ett beslut. Exempelvis kan nämnas det fallet att den skattskyldige överklagar en sakfråga i ett ...

3 §  Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.

Prop. 2002/03:99: Riksskatteverket får enligt dagens ordning uppdra åt en tjänsteman vid en skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol. Det saknas skäl att inte i den nya organisationen ha en motsvarande ordning. Det kan för övrigt anmärkas att en likartad ordning finns i Tullagen (2000:1281). Enligt bestämmelsen får det allmänna ombudet också förordna en tjänsteman vid Skatteverket att företräda ombudet i Skatterättsnämnden. ...

Ändringar

Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.