Upphävd författning

Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003:767 i lydelse enligt SFS 2015:380
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som ska betalas till Post- och telestyrelsen enligt

Elektronisk kommunikation

2 §  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer, får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

[S2]Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att använda nummer. Förordning (2011:1010).

3 §  Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 120 000 000 kr.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr. Förordning (2014:1271).

4 §  Den som får radiocertifikat skall betala en avgift med högst 1 000 kr.

5 §  Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare, men som enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt. Förordning (2011:1010).

Radio- och teleterminalutrustning

6 §  Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning – över dels dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag – får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

[S2]För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr. Förordning (2014:1271).

Postverksamhet

7 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 23 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2015:380).

8 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift. Förordning (2010:1051).

9 §  Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna. Förordning (2011:1010).

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

10 §  Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig avgift om högst 5 000 kr.

Gemensamma bestämmelser

11 §  Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

[S2]Post- och telestyrelsen får när det gäller avgifter för postverksamhet och utfärdande av kvalificerade certifikat helt eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det.

12 §  Post- och telestyrelsen skall offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av uppburna avgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Den tidigare gällande förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:288) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2009:1298) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1051) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1118) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2010-10-25

Förordning (2011:1010) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 9 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1271) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:380) om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2016:602

Omfattning
upph.