Upphävd författning

Förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
SFS 2003:769
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Nämnden för elektronisk förvaltning har till uppgift att stödja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter samt mellan myndigheter och enskilda genom att

  1. besluta om de standarder eller liknande krav som skall vara gemensamma för det elektroniska informationsutbytet för myndigheter under regeringen,
  2. bistå med information och utarbeta riktlinjer, samt
  3. verka för att det på informationsteknikmarknaden tillhandahålls tjänster och produkter till stöd för elektroniskt informationsutbyte.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av högst 15 personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

3 §  Statskontoret svarar för kanslistöd åt nämnden. Nämnden utser i samråd med Statskontoret ansvarig för kansliet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9 och 11 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt avgörs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över beslutanderätten i brådskande ärenden eller ärenden av mindre vikt till ordföranden. Sådana beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

7 §  Nämnden får i arbetsordning eller särskilda beslut även överlämna till den som ansvarar för kansliet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Utseende av ledamöter

9 §  Ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för bestämd tid.

Ändringar

Förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning

Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:866) om upphävande av förordningen (2003:796) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning

Omfattning
upph.