Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-02-26
Ändring införd
SFS 2004:100 i lydelse enligt SFS 2018:1003
Ikraft
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om behovet av att avhjälpa föroreningsskador som avses i 10 kap.miljöbalken.

[S2]Stöd får ges enligt denna förordning genom bidrag till åtgärder för avhjälpande av sådana skador som avses i 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2015:569).

1 a §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:569).

Nationell plan och rapportering om avhjälpande av föroreningsskador

1 b §  Naturvårdsverket ska upprätta en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. I planen ska prioritetsordningen för avhjälpande av föroreningsskador anges. Planen ska utgöra utgångspunkten vid prövningen av ansökningar om bidrag enligt denna förordning.

[S2]Naturvårdsverket ska vid behov uppdatera planen. Förordning (2015:569).

1 c §  Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen ge in en lägesbeskrivning av arbetet med att avhjälpa sådana föroreningsskador som avses i 10 kap.miljöbalken. Förordning (2015:569).

Förutsättningar för bidrag

1 d §  Stöd får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 45 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:569).

Bestämmelser om bidrag

2 §  I den utsträckning det finns medel får bidrag ges till

 1. undersökning i syfte att utreda om det har uppstått en föroreningsskada,
 2. ansvarsutredning,
 3. den utredning som behövs för att avhjälpandeåtgärder ska kunna genomföras,
 4. åtgärder som på grund av föroreningar behövs för att avhjälpa skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön eller för att förebygga, hindra eller motverka att sådan skada eller olägenhet uppstår, och
 5. uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärder. Förordning (2015:569).

3 §  Bidrag enligt 2 § 2 får ges endast om det finns särskilda skäl.

[S2]Bidrag enligt 2 § 3–5 får ges endast om

 1. ansvar enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning att utföra eller bekosta sådan verksamhet inte kan utkrävas eller endast kan utkrävas delvis,
 2. den eller de som är ansvariga för att bekosta sådan verksamhet inte kan betala, eller
 3. det finns synnerliga skäl. Förordning (2015:569).

4 §  Från det bidragsbelopp som följer av 2 och 3 §§ ska avräknas eventuell ersättning som en fastighetsägare är skyldig att betala enligt 10 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser på grund av värdeökning som uppkommit till följd av bidragsberättigat avhjälpande. Förordning (2009:1526).

Förfarandet i bidragsärenden

5 §  Endast länsstyrelsen får ansöka om bidrag enligt denna förordning. Om ansökan avser ett skadat område som ligger i flera län, ska ansökan göras av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området ligger. Förordning (2015:569).

6 §  Ansökan ska vara skriftlig och ges in till Naturvårdsverket. Av ansökan ska det framgå vilken eller vilka åtgärder i 2 § 1–5 som ansökan avser.

[S2]Om ansökan avser bidrag till avhjälpandeåtgärder, uppföljning och utvärdering enligt 2 §4 eller 5 ska den innehålla

 1. en motiverad ansvarsbedömning enligt 3 §,
 2. en uppgift om var det skadade området ligger,
 3. en beskrivning av det skadade området och vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan innebär,
 4. en beskrivning av föreslagen utredning eller föreslagna avhjälpandeåtgärder samt åtgärdsmål,
 5. en kostnadskalkyl,
 6. en tidsplan,
 7. uppgift om vem som är huvudman för avhjälpandet,
 8. uppgift om hur länsstyrelsen prioriterar att åtgärder vidtas beträffande föroreningsskadan jämfört med andra föroreningsskador inom länet,
 9. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärderna ska genomföras,
 10. upplysning om huruvida bidraget avses att betalas ut till någon som har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och
 11. uppgift om huruvida bidraget avses att betalas ut till ett företag utanför länsstyrelsens eller kommunens egen förvaltning, och i sådant fall uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet. Förordning (2015:569).

6 a §  Om ansökan avser kostnader för avhjälpande som uppkommer med anledning av att den myndighet som är tillsynsmyndighet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller meddelat beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, ska ansökan innehålla

 1. samtliga förelägganden som meddelats verksamhetsutövaren avseende den aktuella föroreningsskadan,
 2. uppgift om huruvida avhjälpandet brådskar och de omständigheter som i så fall gör att avhjälpandet brådskar,
 3. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan kan innebära,
 4. en beskrivning av de avhjälpandeåtgärder som vidtagits eller avses att vidtas,
 5. en kostnadskalkyl, och
 6. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärderna avses att genomföras. Förordning (2011:38).

7 §  Naturvårdsverket får begära att länsstyrelsen lämnar in de ytterligare uppgifter som behövs för prövningen av bidragsansökan.

8 §  När ansökan om bidrag prövas ska hänsyn tas till föroreningsskadans farlighet, föroreningsnivån, spridningsriskerna, omgivningens känslighet och skyddsvärde samt den samlade risk som föroreningsskadan innebär för människors hälsa eller miljön. Om ansökan avser bidrag för avhjälpande av skadad mark där kommunen har åtagit sig att detaljplanera för bostadsbyggande, ska hänsyn också tas till bostadsbehovet i kommunen och det antal bostäder som bidraget möjliggör. Förordning (2016:699).

8 a §  Ett bidrag ska främst avse föroreningsskador som innebär

 1. ett hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen,
 2. skadliga halter av föroreningar som på grund av bedömd hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet, eller
 3. skadliga halter av föroreningar som försvårar förutsättningarna för bostadsbyggande.

[S2]Avsteg får göras från första stycket för bidrag som avses i 6 a §, om avhjälpandeåtgärderna brådskar. Förordning (2016:699).

Beslut

9 §  Naturvårdsverket beslutar om bidrag.

[S2]Beslutet ska innehålla uppgift om

 1. vilken länsstyrelse som tar emot bidraget,
 2. den verksamhet enligt 2 § som bidraget avser,
 3. bidragets storlek,
 4. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets användning och att lämna slutlig redovisning av utförda utredningar eller åtgärder, och
 5. de övriga villkor för bidraget som Naturvårdsverket bestämmer.

[S3]I fråga om avhjälpandeåtgärder med anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses i 6 a § behöver beslutet inte innehålla uppgifter som avses i andra stycket 4, om åtgärderna redan har slutförts. Förordning (2009:1526).

Utbetalning och redovisning av bidrag

10 §  Bidraget betalas till länsstyrelsen. Förordning (2009:1526).

10 a §  Länsstyrelsen får besluta att överlämna bidraget till en kommun eller till en annan myndighet som är huvudman för avhjälpandet.

[S2]Om bidraget är avsett att täcka kostnader för avhjälpande med anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses i 6 a § och länsstyrelsen inte är huvudman för avhjälpandet, ska länsstyrelsen överlämna bidraget till den kommun eller den myndighet som är huvudman för avhjälpandet.

[S3]Länsstyrelsens beslut om överlämnande får innehålla ytterligare villkor utöver det som följer av 9 §. Förordning (2009:1526).

10 b §  Ett bidrag enligt denna förordning får inte betalas ut till någon som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2015:569).

10 c §  Redovisning enligt 9 § andra stycket 4 ska göras till länsstyrelsen av den som bidraget har överlämnats till. Förordning (2015:569).

Återbetalning

11 §  Naturvårdsverket får besluta att kräva tillbaka bidrag från länsstyrelsen, om bidragsbeslutet har grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om villkor för bidraget inte har följts och avvikelsen inte är av mindre betydelse.

[S2]Om en fastighetsägare, efter det att bidrag har betalats ut enligt denna förordning, är skyldig att betala ersättning med stöd av 10 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser på grund av värdeökning som uppstått till följd av bidragsfinansierat avhjälpande, ska länsstyrelsen betala tillbaka bidraget med motsvarande belopp. Förordning (2009:1526).

Överklagande

12 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 b § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1003).

Register

13 §  Naturvårdsverket ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:569).

Ändringar

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2007:672) om ändring i förordninge (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2009:1526) om ändring i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 1 b, 6 a, 8 a, 10 a §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:356) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:38) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2015:569) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

Omfattning
upph. rubr. närmast före 1 §; nuvarande 1 a, 1 b, 10 b §§ betecknas 1 b, 1 c, 10 c §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 1 d, 10 b §§, rubr. närmast före 1 d §
Ikraftträder
2015-10-20

Förordning (2016:699) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Omfattning
ändr. 8, 8 a §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:1003) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01