lagen.nu

Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2004-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:359
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Boverket får lämna statlig garanti (kreditgaranti) till kreditinstitut enligt denna förordning. Kreditgarantin får avse lån till

  • 1. ny- eller ombyggnad av hyres- eller bostadsrättshus,
  • 2. ny- eller ombyggnad av egnahem eller ägarlägenheter,
  • 3. sådan ombyggnad av lokal, byggnad eller annan anläggning som innebär nytillskott av ägarlägenheter, och
  • 4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.

Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken för tidigare lämnad garanti. Förordning (2014:359).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Med kreditinstitut avses i denna förordning

  • 1. svenska banker, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag,
  • 2. utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare vars hemland hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och står under tillsyn i hemlandet, samt
  • 3. andra utländska bankföretag, kreditföretag och försäkringsgivare som driver verksamhet här i landet genom etablering.

Kreditgaranti lämnas bara till kreditinstitut som träffat ett ramavtal med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med kreditgaranti. Förordning (2012:548).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:548

Begränsning av statens risk

3 § Har upphävts genom förordning (2011:240).

Kreditgarantins omfattning

4 § Vid ny- eller ombyggnad får kreditgarantin vid garantitidens början avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde.

Om kostnaden för ny- eller ombyggnaden överstiger den ökning av marknadsvärdet som ny- eller ombyggnaden medför, får kreditgaranti i stället lämnas med ett belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden för ny- eller ombyggnaden. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga ett belopp om 16 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.

Vid nybyggnad av eller ombildning till kooperativ hyresrätt får kreditgarantin vid garantitidens början avse högst ett belopp som motsvarar 95 procent av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde.

Med marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas med utgångspunkt i att ny- eller ombyggnaden färdigställts och utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. Förordning (2012:207).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:587, 2012:207
5 § Har upphävts genom förordning (2009:587).

Avgift

6 § Har upphävts genom förordning (2011:241).

Ersättning till kreditinstitutet

7 § Boverket får ingå avtal om kreditgaranti som ger kreditinstitutet rätt till ersättning för förluster för kapitalfordran

  • 1. vid exekutiv försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den garanterade kapitalfordran och det belopp som betalas ut till kreditinstitutet med anledning av den exekutiva försäljningen,
  • 2. vid annan försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den garanterade kapitalfordran och det försäljningspris som Boverket godkänt,
  • 3. vid skuldnedskrivning, med ett belopp som motsvarar den skuldnedskrivning som Boverket godkänt.

Avtal om kreditgaranti får även ge kreditinstitutet rätt till ersättning för förluster som avser ränta och kostnader. Sådan ersättning får dock inte överstiga 15 procent av det garanterade lånet samt ränta på det garanterade lånet från den dag då fastigheten utmättes, konkursansökan gjordes eller de medel deponerades som annars ska fördelas. Räntan beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda och vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635), ökad med fyra procentenheter. Förändringar i referensräntan som inträffar efter upprättandet av sakägarförteckning ska inte beaktas.

Om det kan antas minska de totala förlusterna för kreditgarantin, får Boverket även i övrigt avtala om ersättning till kreditinstitutet. Förordning (2012:548).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:548

Regress och eftergift

8 § Har upphävts genom förordning (2011:240).

9 § Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket. Förordning (2012:548).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:240, 2012:548

Övriga bestämmelser

10 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:548).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:548

11 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:548).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:548

12 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:240).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:240

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:105

Officiell version (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Förarbeten
Jfr prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:74
Ikraft
2004-04-15
SFS-nummer
2004:105
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2004 och gäller till och med den 31 december 2006. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden i vilka kreditgaranti har utfärdats före den 15 april 2004.

Förordning (2005:869) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2005:869
Rubrik
Förordning (2005:869) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2007:626) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2007:626
Rubrik
Förordning (2007:626) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2009:587) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:587
Rubrik
Förordning (2009:587) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2011:240) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 3, 8 §§;ändr. 1, 9 §§;ny 12 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:240
Rubrik
Förordning (2011:240) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2011:241) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:241
Rubrik
Förordning (2011:241) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2012:207) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-06-11
SFS-nummer
2012:207
Rubrik
Förordning (2012:207) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2012:548) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:548
Rubrik
Förordning (2012:548) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Förordning (2014:359) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:359
Rubrik
Förordning (2014:359) om ändring i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation