Upphävd författning

Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-03-11
Ändring införd
SFS 2004:115 i lydelse enligt SFS 2009:1010
Ikraft
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns bestämmelser om självbetjäningstjänster via Internet i fråga om socialförsäkringsförmåner samt andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning handläggs av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten (socialförsäkringens administration). Lagen är inte tilllämplig i fråga om överklagande av beslut i annat fall än då en begäran om omprövning ska anses som ett överklagande.

[S2]Med självbetjäningstjänster avses i denna lag möjligheter att via Internet få tillgång till personuppgifter och annan information samt utföra sådana rättshandlingar som anges i 2 § första stycket. Lag (2009:1010).

2 §  En enskild får använda självbetjäningstjänster för att

  1. lämna uppgifter,
  2. göra anmälningar eller ansökningar,
  3. förfoga över rättigheter samt
  4. utföra andra rättshandlingar

[S2]i den utsträckning som framgår av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

[S3]Sådana rättshandlingar som anges i första stycket har samma rättsverkningar som om de utförts i enlighet med de föreskrifter om formkrav som annars gäller enligt författningar om de förmåner och ersättningar som avses i 1 § första stycket. Föreskrifter om att uppgifter skall lämnas på heder och samvete skall dock alltid iakttas när självbetjäningstjänster används.

3 §  Enskild som lämnar uppgifter i samband med att han eller hon använder en självbetjäningstjänst skall använda en sådan elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Om det är fråga om att få tillgång till personuppgifter skall certifikat, till vilket en säker identifieringsfunktion är knuten, användas för kontroll av användarens identitet. Om det finns någon annan metod för identifiering eller skydd mot förvanskning av uppgifter som är tillräckligt säker med hänsyn till risken för integritetsintrång eller annan skada får dock den användas. Elektronisk signatur skall dock alltid användas när uppgifter skall lämnas på heder och samvete.

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om användningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra metoder för identifiering.

4 §  En handling eller uppgift som vid användning av en självbetjäningstjänst översänts till en myndighet inom socialförsäkringens administration, skall anses ha kommit in till den myndighet till vilket ärendet hör när den har anlänt till den del av ett system för automatiserad behandling som anvisats som mottagningsställe för självbetjäningstjänsten.

5 §  Den som, vid användning av självbetjäningstjänster som avses i 1 §, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift eller förtiger sanningen, döms, om uppgifterna lämnas på heder och samvete enligt bestämmelse i författning och åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller i bidragsbrottslagen (2007:612) skall inte dömas till ansvar enligt denna lag. Lag (2007:613).

Prop. 2006/07:80: Genom ändringen markeras att paragrafen är subsidiärt tillämplig även i förhållande till bidragsbrottslagen.

Ändringar

Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

Förarbeten
Rskr. 2003/04:153, Prop. 2003/04:40, Bet. 2003/04:SfU8
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:859) om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2007:613) om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

Förarbeten
Rskr. 2006/07:214, Prop. 2006/07:80, Bet. 2006/07:SfU12
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-08-01

Lag (2009:1010) om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.