Förordning (2004:1169) om vägtransportledare

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004:1169 i lydelse enligt SFS 2018:1005
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som anges i lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Förordnande av vägtransportledare

2 §  En ansökan om att bli förordnad som vägtransportledare ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.
  2. Intyg om genomgången utbildning för vägtransportledare.
  3. De övriga omständigheter sökanden önskar åberopa för att visa att han eller hon uppfyller de krav som anges i 5 § lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

[S2]Ansökan ska ges in till Polismyndigheten. Förordning (2014:1275).

3 §  Den som avser att genomgå utbildning för vägtransportledare får begära förhandsbesked hos Polismyndigheten i fråga om det finns hinder enligt 5 § första stycket 2 lagen (2004:1167) om vägtransportledare mot att han eller hon förordnas som vägtransportledare. Förordning (2014:1275).

Anvisningar för trafiken

4 §  I 7 kap.1 och 2 §§vägmärkesförordningen (2007:90) finns bestämmelser om de tecken en vägtransportledare får använda för att ge anvisningar för trafiken.

[S2]För att ge anvisningar för trafiken får en vägtransportledare använda varningsmärke A40 och anordningarna X1-X3 i vägmärkesförordningen. Förordning (2007:96).

Utbildning

5 §  Utbildningen för vägtransportledare sker genom grundutbildning och fortbildning.

6 §  Grundutbildningen skall utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Grundutbildningen skall omfatta minst 30 timmar.

7 §  Fortbildningen skall utformas så att vägtransportledarna upprätthåller de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. En vägtransportledare skall genomgå fortbildning senast fem år efter förordnandet.

8 §  Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av Transportstyrelsen eller av den som har fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva sådan utbildning.

[S2]Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Förordning (2008:1291).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:474).

10 §  Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd att bedriva grundutbildning eller fortbildning om förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2008:1291).

11 §  För sådan utbildning av vägtransportledare som genomförs av Transportstyrelsen får styelsen ta ut en avgift. Transportstyrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall motsvara kostnaden för att genomföra utbildningen. Förordning (2008:1146).

Vägtransportledares klädsel

12 §  En vägtransportledare skall bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att han eller hon tjänstgör som vägtransportledare utan att det uppstår risk för förväxling med polisman.

Avgifter

13 §  Polismyndigheten får ta ut avgift för prövning av ansökan enligt 2 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2014:1275).

Bemyndiganden

14 §  Transportstyrelsen får efter att ha hört Polismyndigheten meddela

  1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och fortbildning av vägtransportledare,
  2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,
  3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,
  4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av vägtransportledares fordon, och
  5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om vägtransportledare samt denna förordning.

[S2]Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tillstånd enligt 8 §. Förordning (2014:1275).

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1005).

Ändringar

Förordning (2004:1169) om vägtransportledare

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:96) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:474) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2008:1146) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 14 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1291) om ändring i förordningen (2008:474) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 8, 10 §§ i 2008:474

Förordning (2010:1606) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:1275) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 2, 3, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1005) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01