Förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
SFS 2004:1222 i lydelse enligt SFS 2009:1403
Ikraft
2005-01-01
Tidsbegränsad
2010-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning avser utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt.

2 §  Försöksverksamheten får bedrivas vid Uppsala tingsrätt och Länsrätten i Uppsala län.

3 §  Domstolsverket får, även om kravet på gemensam lagman i domstolarna i 2 § andra stycket notarieförordningen (1990:469) inte är uppfyllt, besluta om anställning av tingsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid länsrätt på samma ort som tingrätten, eller av länsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätt på samma ort som länsrätten.

4 §  Lagmännen i tingsrätten och länsrätten skall kontinuerligt samråda i frågor som rör notariens tjänstgöring.

5 §  I övrigt tillämpas föreskrifterna i notarieförordningen (1990:469).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och upphör att gälla den 31 december 2006.
  2. För de tingsnotarier och länsrättsnotarier som anställts enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter utgången av år 2007. Förordning (2006:1356).
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1356) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt, dels ändring i samma lag

Omfattning
forts. giltighet; ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1306) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2009:1403) om fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Omfattning
forts.giltighet