Notarieförordning (1990:469)

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1990-05-23
Ändring införd
SFS 1990:469 i lydelse enligt SFS 2022:1356
Ikraft
1990-07-01
Upphäver
Notarieförordning (1984:488)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Notarietjänstgöring och notariemeritering

1 §  Notarietjänstgöring fullgörs efter juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen. Tjänstgöringen fullgörs under en tid av två år, om inte något annat anges i 2 § andra stycket eller 2 b §.

[S2]Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, ska sökanden genomgå en kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. Förordning (2014:442).

2 §  Notarietjänstgöringen fullgörs vid tingsrätt eller förvaltningsrätt eller båda slagen av domstolar.

[S2]Vid en tingsrätt och en förvaltningsrätt på samma ort får en kombinerad notarietjänstgöring fullgöras. I dessa fall får beslutas om anställning som tingsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid förvaltningsrätten och som förvaltningsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätten. Sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år ska fullgöras vid respektive domstol.

[S3]När en tingsnotarie tjänstgör vid förvaltningsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion tillämpas på notarien. När en förvaltningsrättsnotarie tjänstgör vid tingsrätten ska bestämmelserna i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion tillämpas på förvaltningsrättsnotarien. Förordning (2009:1400).

2 a §  Notarietjänstgöringen kan, efter förordnande enligt 52 a § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion, till en tid av två månader fullgöras vid en hyresnämnd på samma ort som tingsrätten.

[S2]När en tingsnotarie tjänstgör vid en hyresnämnd skall bestämmelserna i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion tillämpas på notarien. Förordning (2005:1098).

2 b §  Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol och vid Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, får en förlängd notarietjänstgöring fullgöras. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid mark- och miljödomstolen eller Patent- och marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt. Förordning (2017:288).

3 §  Den som ansöker om notarietjänstgöring får begära att tjänstgöring hos en arbetsgivare ska tillgodoräknas som notarietjänstgöring.

[S2]Efter särskild prövning av en sådan begäran får högst sex månaders tjänstgöring hos en arbetsgivare tillgodoräknas som notarietjänstgöring. Sådan tjänstgöring ska i tiden ligga före all domstolstjänstgöring.

[S3]Vid prövningen ska särskilt beaktas tjänstgöringens allmänna juridiska värde men även dess värde för fortsatt arbete vid tingsrätt eller förvaltningsrätt. Förordning (2022:1356).

4 §  Domstolsverket kan efter en skriftlig framställning ge förhandsbesked om en viss tilltänkt tjänstgöring kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring enligt 3 §.

5 §  Notariemeritering har förvärvats av den som på ett tillfredsställande sätt har fullgjort notarietjänstgöring. Notarien ska därvid ha utfört domaruppgifter som avses i 17 och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion eller 20 och 21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion. Förordning (2009:1400).

6 §  Bevis om notariemeritering utfärdas av den domstol där tjänstgöringen avslutas. Ett sådant bevis skall innehålla uppgift om de arbetsgivare hos vilka tjänstgöringen har fullgjorts och om den tid tjänstgöringen pågått hos varje arbetsgivare. Förordning (1994:927).

Anställningar

7 §  Anställningar som tingsnotarier och förvaltningsrättsnotarier beslutas av Domstolsverket. Förordning (2009:1400).

7 a §  Innan Domstolsverket beslutar i ett ärende om anställning av tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie, ska uppgifter om den som verket avser att anställa inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister. Förordning (2009:1400).

8 §  En sökande som har fullgjort sådan tjänstgöring som kan komma att tillgodoräknas enligt 3 § ska i sin ansökan uppge om han eller hon begär att tillgodoräknande ska ske. Förordning (2022:1356).

9 §  Notarier anställs tills vidare, dock längst för den tid som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §, eller den kortare tid som kan följa enligt 3 § eller av någon annan särskild omständighet.

[S2]Om en notarie har fullgjort endast en viss del av en kombinerad notarietjänstgöring som avses i 2 § andra stycket eller av en förlängd notarietjänstgöring som avses i 2 b § och förordnas på nytt på en notarietjänst, får han eller hon förvärva notariemeritering tidigast när hans eller hennes sammanlagda tjänstgöringstid uppgår till den som det första förordnandet avsåg, om inte särskilda skäl motiverar något annat.

[S3]Om någon ska anställas vid en statlig myndighet för en tjänstgöring som enligt 3 § kan tillgodoräknas som notarietjänstgöring, får det lämnas över till Domstolsverket att besluta om anställningen. Förordning (2014:442).

10 §  Efter särskild prövning får en tingsrätt eller förvaltningsrätt förlänga en anställning att gälla för en längre tid än som anges i 1 § första stycket, 2 § andra stycket eller 2 b §. Förordning (2014:442).

11 §  Vid förordnanden enligt 9 eller 10 § gäller inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

12 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
13 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
14 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
15 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
16 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
17 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).
18 § Har upphävts genom förordning (2007:1083).

Överklagande

19 §  Beslut om antagning till notarietjänstgöring och beslut i ärenden enligt 3--5 §§ får överklagas till Notarienämnden.

[S2]Notarienämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1994:927).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Notarieförordning (1990:469)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom förordningen upphävs notarieförordningen (1984:488). Bestämmelserna i den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förordnanden som har meddelats av notarienämnden före ikraftträdandet med det undantaget att domstolsverket skall fullgöra de uppgifter som enligt äldre bestämmelser ankom på notarienämnden.
  3. Bestämmelserna i 1 § tillämpas första gången på notarietjänster som skall tillträdas efter den 31 maj 1991.
  4. För notarietjänster som skall tillträdas under tiden den 1 juli 1990 -- den 31 maj 1991 skall i fråga om notarietjänstgöringens längd följande gälla.
  Notarietjänstgöring fullgörs under en tid av
  1. två år och sex månader om tjänsten skall tillträdas före den 1 augusti 1990,
  2. två år och fem månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 augusti -- 30 september 1990,
  3. två år och fyra månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 oktober -- 30 november 1990,
  4. två år och tre månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 december 1990 -- 31 januari 1991,
  5. två år och två månader om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 februari -- 31 mars 1991,
  6. två år och en månad om tjänsten skall tillträdas under tiden den 1 april -- 31 maj 1991.
  1. Har upphävts genom förordning (2009:1400).
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:542) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Förordning (1994:927) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

  Omfattning
  ändr. 6, 10, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:392) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 9, 10, 15, 18, rubr. närmast före 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:132) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-05-01

Förordning (2002:797) om ändring i Notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:994) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10, 18 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2005:1098) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:72) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:385) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1083) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
upph. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; rubr. närmast före 12, 16 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1400) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 7, 7 a, 9, 10 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2014:442) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 1, 9, 10 §§; ny 2 b §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2017:288) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2022:1356) om ändring i notarieförordningen (1990:469)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för notarieanställningar som har utlysts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraftträder
2023-01-01