Upphävd författning

Förordning (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-12-22
Ändring införd
SFS 2004:1387
Ikraft
2005-02-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för stöd

1 §  Stöd enligt denna förordning får, om det finns medel, lämnas till fastighetsägare eller tomträttshavare för inrättande av källsorteringsutrymme för flerbostadshus.

2 §  Stöd får lämnas endast om

  1. avfall som utgörs av förpackningar, returpapper samt batterier och andra elektriska och elektroniska produkter som inte är skrymmande kan lämnas i källsorteringsutrymmet,
  2. källsorteringsutrymmet ordnas så att de olika slags avfall som avses i 1 hålls åtskilda från varandra och från annat avfall,
  3. källsorteringsutrymmet utformas så att det på lång sikt är möjligt för de boende att lämna ifrån sig sådant avfall som avses i 1,
  4. källsorteringsutrymmet inte inrättas som en del i byggandet av ett nytt flerbostadshus eller i en ombyggnation som omfattar ett flerbostadshus i sin helhet, och
  5. källsorteringsutrymmet inte inrättas till följd av att ett sådant utrymme krävs enligt andra bestämmelser.

3 §  Stödet får endast avse åtgärder som påbörjas efter den 31 december 2004 och avslutas senast den 31 december 2006.

[S2]Stödet får omfatta

  1. arbetskostnaden för den som utför åtgärden, om denne innehar F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland, och
  2. kostnader för material.

[S3]Stödet får inte omfatta kostnader för insamlingskärl.

4 §  De stödberättigade kostnaderna skall beräknas i enlighet med punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (2001/C 37/03)1.

5 §  Stödet får uppgå till högst trettio procent av de stödberättigade kostnaderna, dock högst 100 000 kronor per källsorteringsutrymme.

[S2]Stöd skall inte beviljas om de stödberättigade kostnaderna enligt 3 och 4 §§ understiger 25 000 kronor.

[S3]När stödets storlek bestäms skall avdrag göras med ett belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Hänsyn skall även tas till om åtgärden finansierats med försäkringsersättning. Räntebidrag enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention skall inte påverka stödets storlek.

Förfarandet

6 §  Ansökan om stöd görs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren och prövas av länsstyrelsen i det län där fastigheten eller tomträtten är belägen.

[S2]Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från det att arbetena påbörjades. Om arbetena påbörjas efter den 31 juli 2006 skall ansökan ha kommit in senast den 31 oktober 2006.

7 §  Om länsstyrelsen finner att stöd skall lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

[S2]Länsstyrelsen får förena beslutet med villkor om att källsorteringsutrymmet skall vara färdigställt vid en viss tidpunkt.

8 §  När källsorteringsutrymmet färdigställts skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan från fastighetsägaren eller tomträttshavaren, meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och i förekommande fall bestämma stödets storlek.

[S2]Ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till länsstyrelsen senast tre månader efter källsorteringsutrymmets färdigställande. Om källsorteringsutrymmet färdigställts efter den 30 september 2006 skall ansökan ha kommit in senast den 31 december 2006.

9 §  Boverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan enligt 6 och 8 §§ skall innehålla och vilka handlingar som skall bifogas ansökan.

Hur stödet tillgodoförs fastighetsägaren eller tomträttshavaren

10 §  Stödet tillgodoförs den som vid tidpunkten för det slutliga beslutet är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

11 §  Stödet utbetalas genom en kreditering på mottagarens skattekonto enligt 1 § lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen.

[S2]Stödet krediteras mottagarens skattekonto den 12 i månaden efter den månad som det slutliga beslutet enligt 8 § fattats med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

12 §  Boverket skall till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för krediteringen enligt 11 §.

Tillsyn m.m.

13 §  Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

14 §  Boverket skall sammanställa utbetalningarna av stöden och svara för att beviljade stöd inte överstiger sammanlagt 400 miljoner kronor.

15 §  Den som ansökt om stöd skall lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödberättigande åtgärder.

16 §  Länsstyrelsen får återkalla ett beviljat stöd om

  1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
  3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och sökanden borde ha insett detta.

[S2]Om länsstyrelsen beslutar att återkalla stödet skall den som fått stödet återbetala medel som tillgodoförts enligt 11 §.

17 §  Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkallelse enligt 16 § om det finns särskilda skäl.

18 §  Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Rapportering

20 §  Boverket skall årligen rapportera till Europeiska kommissionen om det stöd som lämnats i enlighet med denna förordning.

Ändringar

Förordning (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen

Ikraftträder
2005-02-10

Förordning (2010:1178) om upphävande av förordningen (2004:1387) om stöd till investeringar i källsorteringsutrymmen

Omfattning
upph.