Upphävd författning

Lag (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-12-22
Ändring införd
SFS 2004:1385 i lydelse enligt SFS 2004:1386
Ikraft
2005-02-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen som länsstyrelsen beviljat en fastighetsägare och som avser stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2005-31 december 2006 får tillgodoföras fastighetsägaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

2 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § får krediteras skattekonto.

Ändringar

Lag (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

Förarbeten
Rskr. 2004/05:47, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:FiU1
Ikraftträder
2005-02-10

Förordning (2004:1386) om ikraftträdande av lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2016:790) om upphävande av lagen (2004:1385) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i källsorteringsutrymmen

Förarbeten
Rskr. 2015/16:299, Prop. 2015/16:166, Bet. 2015/16:MJU22
Omfattning
upph.