Upphävd författning

Förordning (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
SFS 2004:14
Ikraft
2004-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan m.m.

1 §  Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall göras hos den allmänna försäkringskassa som anges i 25 § samma lag. Ansökan skall göras på blankett som fastställs av Riksförsäkringsverket.

2 §  Ersättning för kostnader för sjuklön utges årligen året efter det kalenderår då kostnaderna har uppstått.

[S2]Ansökan om ersättning skall göras senast den 30 juni 2004 när det gäller kostnader för år 2003 och i övrigt senast den 31 mars året efter det år ersättningen avser.

Förskott

3 §  En arbetsgivare som redan före ett kalenderårs utgång uppfyller villkoren för rätt till ersättning enligt 17 a § lagen (1991:1047) om sjuklön kan efter ansökan få ersättning i förskott. Försäkringskassan får vid bedömningen av om villkoren för ersättning i förskott är uppfyllda uppskatta arbetsgivarens årliga lönekostnad. Om ersättning har utgetts i förskott får arbetsgivaren göra en ny ansökan om förskott tidigast tre månader efter den förra ansökan.

4 §  Om ersättning har utgetts i förskott skall försäkringskassan göra en slutavräkning efter det år förskottet avser. Om ersättning utgetts med för högt belopp skall arbetsgivaren återbetala vad som utgetts för mycket.

Övriga bestämmelser

5 §  Den genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden enligt 17 a § lagen (1991:1047) om sjuklön utgör kvoten av arbetsgivarnas totala sjuklönesumma för kalenderåret och arbetsgivarnas totala lönesumma för samma år.

[S2]Riksförsäkringsverket beräknar och fastställer den genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden.

6 §  Riksförsäkringsverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön

Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:1302) om upphävande av förordningen (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön skall upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda förordningen gäller fortfarande beträffande sjuklönekostnader som uppstått före utgången av år 2004. Därvid tillämpas bestämmelserna i 17, 17 a och 17 b §§ lagen (1991:1047) om sjuklön i deras lydelse före utgången av år 2004.
Omfattning
upph.