Upphävd författning

Lag (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-05-06
Ändring införd
SFS 2004:274 i lydelse enligt SFS 2009:1011
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författning i fråga om de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket ska efter utgången av år 2004 i stället tillämpas på Försäkringskassan.

[S2]Första stycket tillämpas efter utgången av år 2009 endast i den utsträckning inte annat föreskrivs i lagen (2009:986) om inrättande av Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1011).

Prop. 2008/09:202: Inrättandet av Pensionsmyndigheten kräver att ett tillägg görs till bestämmelsen. I ett andra stycke införs en bestämmelse som hänvisar till den föreslagna lagen (2009:000) om inrättande av Pensionsmyndigheten och som anger i vilken utsträckning som första stycket ska tillämpas efter utgången av år 2009.

Prop. 2003/04:69: Syftet med bestämmelsen är att klargöra att den nya myndigheten, Försäkringskassan, som bildas den 1 januari 2005 till fullo träder i stället för de myndigheter som den ersätter. Detta betyder t.ex. att

2 §  Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i en socialförsäkringsnämnd som före utgången av år 2004 har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall ha samma funktion i en socialförsäkringsnämnd vid Försäkringskassan under återstoden av sin mandattid, om inte annat följer av bestämmelserna i 18 kap.32 och 34 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2005. Vad som där föreskrivs om styrelsen skall i stället gälla försäkringsdelegation. Lag (2004:779).

Prop. 2003/04:152: I paragrafen görs ett tillägg om när en ledamot kan bli entledigad eller när uppdrag förfaller. Äldre bestämmelser skall därvid tillämpas.

Prop. 2003/04:69: Socialförsäkringsnämnds ledamöter utses enligt 18 kap. 33 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL), i dess nuvarande lydelse, av den allmänna försäkringskassans styrelse. Ledamöterna utses därvid för en tid av fyra år från och med den 1 april året efter det år ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige har hållits. Inrättas det under en pågående ...

3 §  Ärenden som enligt lag eller annan författning eller enligt beslut av regeringen handläggs av Riksförsäkringsverket eller de allmänna försäkringskassorna skall från och med den 1 januari 2005 handläggas av Försäkringskassan.

[S2]En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har lämnats till en allmän försäkringskassa, skall anses ha kommit in till Försäkringskassan den dag som den kom in till den allmänna försäkringskassan.

[S3]Beslut som har fattats av Riksförsäkringsverket eller en allmän försäkringskassa före utgången av år 2004 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Försäkringskassan med stöd av lag eller annan författning beslutar annat. Lag (2004:779).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelsen i första stycket innebär att den nya Försäkringskassan tar över handläggningen av de ärenden som dittills har handlagts av Riksförsäkringsverket eller de allmänna försäkringskassorna. Inom socialförsäkringsadministrationen handläggs en stor mängd ärenden, som ofta har en avgörande ekonomisk betydelse för den enskilde. Bestämmelsen i 1 § denna lag – att det som är föreskrivet beträffande de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket i stället skall tillämpas på Försäkringskassan ...

4 §  Staten övertar den 1 januari 2005 de allmänna försäkringskassornas fasta egendom, penningmedel, rättigheter och andra tillgångar. Staten övertar samtidigt ansvaret för de allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden.

[S2]En stiftelse som vid utgången av år 2004 förvaltas av en allmän försäkringskassa skall från och med den 1 januari 2005 förvaltas av Försäkringskassan. En allmän försäkringskassas behörighet att utse en styrelseledamot i en stiftelse skall övertas av Försäkringskassan.

[S3]Bestämmelserna i första stycket om statens övertagande av de allmänna försäkringskassornas förbindelser och övriga åtaganden har inte tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lag (2004:779).

Prop. 2003/04:152: Enligt första stycket övertar staten alla tillgångar av olika slag som tillhör de allmänna försäkringskassorna. Det innebär till att börja med att de fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som de allmänna försäkringskassorna äger vid årsskiftet 2004/2005 blir statlig egendom. Som har framgått av avsnitt 7.2 gäller särskilda förvaltningsbestämmelser för fast egendom som ägs av staten.

Till övriga ...

Ändringar

Lag (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

Förarbeten
Rskr. 2003/04:210, Prop. 2003/04:69, Bet. 2003/04:SfU13
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:779) om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2 §; nya 3, 4 §§

Lag (2009:1011) om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.