Upphävd författning

Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
SFS 2009:986
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Från och med den 1 januari 2010 ska, om inte annat följer av 2 § eller annan författning, ärenden enligt följande författningar och bestämmelser handläggas av Pensionsmyndigheten i stället för Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten:

 1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när det gäller ersättning vid dödsfall,
 2. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd när det gäller ersättning vid dödsfall,
 3. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän när det gäller ersättning vid dödsfall,
 4. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
 5. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
 6. lagen (1998:702) om garantipension,
 7. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
 8. lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
 9. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. i den utsträckning som framgår av den lagen,
 10. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
 11. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
 12. 34 § i den upphävda lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring,
 13. 35 § i den upphävda lagen (1935:434) om folkpensionering,
 14. den upphävda lagen (1946:433) om frivillig statlig pensionsförsäkring,
 15. det från och med den 1 januari 1981 upphävda 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring om frivillig pensionsförsäkring,
 16. lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, och
 17. den genom förordningen (1989:996) upphävda kungörelsen (1972:412) om sjömanspension.

Prop. 2008/09:202: I paragrafen anges att vissa socialförsäkringsärenden från och med den 1 januari 2010 ska handläggas av Pensionsmyndigheten. I lagen anges i sjutton punkter de författningar och bestämmelser som berör sådana förmåner och bidrag som Pensionsmyndigheten ska handha.

2 §  Under åren 2010 och 2011 ska följande gälla. Pensionsmyndigheten ska, om beslut om återkrav enligt någon av de i 1 § angivna författningarna har fattats, överlämna ärendet till Försäkringskassan för vidare handläggning. Försäkringskassan ska besluta om de åtgärder som kan komma i fråga och som följer av bestämmelserna om återkrav, m.m. som Försäkringskassan har tillämpat före den 1 januari 2010. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten i de äldre bestämmelserna ska istället gälla Pensionsmyndigheten. Belopp som har återbetalats till Pensionsmyndigheten ska anses ha kommit in till Försäkringskassan samma dag som det kom in till Pensionsmyndigheten.

Prop. 2008/09:202: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla övergångsvis beträffande ärenden om återkrav under åren 2010 och 2011. I paragrafen anges att Pensionsmyndigheten ska överlämna ärenden om återkrav till Försäkringskassan för vidare handläggning efter det att Pensionsmyndigheten har fattat beslut om återkrav. Pensionsmyndigheten ska således fatta beslut om återbetalning av för mycket utgiven ersättning samt i anslutning till detta även besluta om eventuell eftergift av kravet. Därefter övertar ...

3 §  Det som är föreskrivet i eller annars följer av lag eller annan författning i fråga om verksamhet rörande ärenden enligt 1 § ska efter utgången av år 2009 i stället tillämpas på Pensionsmyndigheten. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som enligt 2 § ska handläggas av Försäkringskassan.

Prop. 2008/09:202: Genom bestämmelsen föreskrivs att befintliga författningsregler rörande verksamheten med de socialförsäkringsärenden som Pensionsmyndigheten ska administrera enligt 1 § ska tillämpas på Pensionsmyndigheten från och med den 1 januari 2010.

4 §  Beslut i ärenden enligt 1 § som har fattats av Försäkringskassan eller Premiepensionsmyndigheten före den 1 januari 2010 gäller till den tidpunkt som anges i beslutet eller till dess Pensionsmyndigheten med stöd av lag eller annan författning beslutar annat. Detsamma gäller för sådana ärenden om beslutet har fattats av en allmän försäkringskassa eller Riksförsäkringsverket före utgången av år 2004.

Prop. 2008/09:202: Bestämmelsen anger att alla beslut i sådana socialförsäkringsärenden som den 1 januari 2010 förs över till Pensionsmyndigheten, fortfarande gäller enligt sina lydelser oberoende av att ärendena till vilka besluten hör har förts över till en ny myndighet. Ett tidsbegränsat beslut gäller alltså under den tid som anges i beslutet och övriga beslut gäller till dess att Pensionsmyndigheten fattar ett nytt beslut i enlighet med de regler myndigheten har att följa som ändrar det tidigare beslutet. Genom ...

5 §  Om inte annat följer av annan författning gäller följande. Om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift i ett ärende som enligt 1 § ska handläggas av Pensionsmyndigheten har lämnats till Försäkringskassan senast den 31 december 2010, ska den anses ha kommit in till Pensionsmyndigheten den dag som den kom in till Försäkringskassan. Detsamma ska gälla om en ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift ska lämnas till Försäkringskassan och den i stället har kommit in till Pensionsmyndigheten.

Prop. 2008/09:202: I paragrafen finns en bestämmelse om att sådana handlingar som kommit in till Försäkringskassan senast den 31 december 2010 och som rör ärenden som Pensionsmyndigheten har tagit över ansvaret för, ska betraktas som om de vore inkomna till Pensionsmyndigheten samma dag som de kom in till Försäkringskassan. Motsvarande gäller handlingar som ska lämnas till Försäkringskassan men som felaktigt har kommit in till Pensionsmyndigheten. Detta gäller om inte annat är föreskrivet i annan författning, som ...

Ändringar

Lag (2009:986) med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.