Upphävd författning

Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Version: 2004:294

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2004-05-13
Ändring införd
SFS 2004
Upphäver
Förordning (1988:429) med instruktion för Migrationsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom migrationsområdet.

[S2]Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Verket har ett samordningsansvar för ärendeprocesserna.

2 §  Migrationsverket skall fullgöra de uppgifter som verket har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl. samt andra författningar.

3 §  Migrationsverket skall

  1. svara för överföring av organiserat uttagna flyktingar m.fl.,
  2. besluta om statlig ersättning till kommuner och landsting för insatser inom mottagandet av asylsökande m.fl.,
  3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten,
  4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser rörande verkets ansvarsområden,
  5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handläggningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt,
  6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör Eurodac som inrättats enligt rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen.

4 §  Migrationsverket skall samråda med berörda myndigheter och organisationer i den utsträckning det behövs.

[S2]Verket skall också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism.

Internationellt arbete

5 §  Migrationsverket skall

  1. ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i EU-arbetet och i annat internationellt samarbete samt ställa den personal till förfogande för Sveriges deltagande som regeringen begär,
  2. fortlöpande informera regeringen om det internationella samarbete som verket deltar i,
  3. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond,
  4. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet och politiken för global utveckling.

[S2]Migrationsverket får vidare bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192) och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Migrationsverket med undantag för 4 § andra stycket, 16, 18, 21 och 32 §§.

Myndighetens ledning

7 §  Migrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Vid Migrationsverket skall det finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare.

[S2]Vid Migrationsverket skall det även finnas en chefsjurist.

Styrelsen

8 §  Migrationsverkets styrelse skall bestå av högst tolv ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om riktlinjer för beslut i ärenden om visering.

Myndighetens organisation

10 §  Migrationsverket skall ha en arbetsordning med de föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, beredning av ärenden, fördelning av beslutanderätt inom myndigheten och formerna i övrigt för myndighetens verksamhet.

Ärendenas handläggning

11 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

12 §  Generaldirektören får överlåta till annan anställd i Migrationsverket att avgöra sådana ärenden som avses i 11 §. Hur det skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Migrationsverket.

Anställningar

14 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av Migrationsverket.

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

15 §  Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

Avgifter

Övrigt

17 §  Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

[S2]Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2005:202) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:236) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-06-15

Förordning (2005:1238) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2006-02-01

Förordning (2006:123) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:962) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1231) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:526) om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:681) om ändring i förordningen (2007:294) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-08-15

Ändring, SFS 2007:996

Omfattning
upph.