Upphävd författning

Förordning (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:429 i lydelse enligt SFS 2004:26
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för migrations- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte skall prövas av annan myndighet. Förordning (2000:398).

2 §  Migrationsverket skall särskilt

 1. fullgöra de uppgifter som verket har enligt utlänningslagstiftningen, medborgarskapslagstiftningen eller andra författningar,
 2. svara för överföring av organiserat uttagna flyktingar m.fl.,
 3. svara för mottagande av asylsökande och vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd samt för dessa ändamål ha huvudansvaret för boendet,
 4. besluta om statlig ersättning för vissa sjukvårdskostnader,
 5. fortlöpande bevaka att myndigheternas handläggning av frågor enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är effektiv,
 6. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning det behövs för verksamheten,
 7. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond, och
 8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör Eurodac. Förordning (2003:42).

3 §  Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

[S2]Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas. Förordning (2000:398).

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

5 §  Migrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Vid Migrationsverket skall det finnas en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2004:26).

Styrelsen

6 §  Styrelsen består av högst tolv ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (2003:42).

7 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).
8 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Personalföreträdare

10 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om riktlinjer för Migrationsverkets beslut i ärenden om visering. Förordning (2000:398).

Myndighetens organisation

11 a §  Vid Migrationsverket skall det finnas en arbetsordning med de bestämmelser som behövs om myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet. Förordning (2004:26).

Anställningar

11 b §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar beslutas av Migrationsverket. Förordning (2004:26).

12 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).
13 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).
14 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

15 §  Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:532).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:564) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 8, 10, 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:1772) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1993-10-01

Förordning (1993:290) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1012) om ändring i förordningen (1992:1772) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 12 §§, ikrafttr.best. till 1992:1772

Förordning (1995:1331) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

  Omfattning
  upph. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 6, 7, 10, 12, 14 §§; ändr. 2, 4, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1577) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:398) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Statens invandrarverk

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 15 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:838) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2001:104) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2002:532) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:42) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Omfattning
ändr. 2, 4 §§; ny 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:26) om ändring i förordningen (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2004. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ i sin nya lydelse och den nya bestämmelsen i 11 b § tillämpas dock för tid från och med den 5 februari 2004.
Omfattning
ändr. 4, 5 §§; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2004-02-17

Ändring, SFS 2004:294

Omfattning
upph.