Prisinformationslag (2004:347)

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2004-05-13
Ändring införd
SFS 2004:347 i lydelse enligt SFS 2022:654
Ikraft
2004-10-01
Upphäver
Prisinformationslag (1991:601)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 §  Denna lag har till ändamål att främja god prisinformation till konsumenter.

2 §  I denna lag avses med

[S2]konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

[S3]näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

[S4]produkt: vara, tjänst eller annan nyttighet, dock inte fast egendom och arbetstillfälle,

[S5]pris: det slutliga priset för en bestämd produkt eller en bestämd enhet av en produkt, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter,

[S6]jämförpris: det slutliga priset för en produkt per kilogram, liter, meter eller annat vanligen använt mått för produkten, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter.

  • MD 2016:1:Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.

3 §  Lagen gäller för sådana näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller produkter till konsumenter.

  • MD 2016:1:Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.

4 §  Lagen gäller inte produkter som försäljs på auktion. Inte heller gäller lagen andra produkter än varor som försäljs vid auktionsliknande förfaranden.

5 §  Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter, skall de bestämmelserna gälla i stället för bestämmelserna i denna lag.

Prisinformation

6 §  Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter. Lag (2008:507).

  • MD 2016:1:Vid tillhandahållandet av nummerupplysningstjänst via telefon och sms har en näringsidkare inte ansetts fullgjort skyldigheten att lämna prisinformation till konsumenter enligt 3 och 6 §§ prisinformationslagen (2004:347), PIL. Även fråga om när avtal kommer till stånd.

7 §  Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om varans pris och jämförpris.

[S2]För andra produkter än varor skall prisinformation lämnas genom uppgift om produktens pris. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att även jämförpris skall anges för sådana produkter.

[S3]Om priset för en produkt inte kan anges, skall näringsidkaren i stället lämna prisinformation genom att ange grunderna för hur priset bestäms.

  • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).

/Träder i kraft I: 2022-09-01/

7 a §  Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges.

Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det pris som gällde före den första prissänkningen anges.

Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Lag (2022:654).

8 §  Jämförpris behöver inte anges om det på grund av produktens karaktär eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris skulle sakna betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring.

9 §  Endast jämförpris behöver anges för en vara som inte är färdigförpackad och som mäts upp i kundens närvaro.

10 §  Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt.

[S2]Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

[S3]Prisinformationen skall lämnas på sådant sätt att det framgår klart för konsumenten vilken produkt informationen avser.

  • MD 2015:2:Ett företags marknadsföring av dejtingtjänster på internet har ansetts otillbörlig och vilseledande då företaget inte lämnat information om pris, ånger- och hävningsrätt och kontaktinformation i enlighet med bestämmelserna i e-handelslagen (2002:562), prisinformationslagen (2004:347), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) i dess lydelse före den 13 juni 2014 och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL).
  • MD 2010:14:Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt begreppet "Fastpris" och påståenden som givit intryck av en obegränsad användning av abonnemanget till ett visst fastställt pris och att inga ytterligare kostnader kan tillkomma. Då tjänsten varit begränsad i sin omfattning ansågs marknadsföringen vilseledande om det faktiska innehållet och begrepp och påståenden sådana att de sannolikt har kunnat påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om utelämnande av information och om ansvarigt bolag för marknadsföringen (jfr MD 2005:11).

Bemyndigande

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris.

Påföljder

/Upphör att gälla U: 2022-09-01/

12 §  Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:507).

Prop. 2007/08:115: Av paragrafen framgår att marknadsstörningsavgift inte ska påföras vid en överträdelse av denna lag. Detta tydliggörande innebär ingen ändring jämfört med nuvarande reglering och har gjorts med anledning av

Lagrådets påpekande.

Prop. 2021/22:174: I paragrafen, som genomför artikel 8 i prisinformationsdirektivet, regleras vilka påföljder som kan komma i fråga för en näringsidkare som inte lämnar prisinformation enligt lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 9.4.

Ändringen innebär att undantaget för bestämmelserna i 29–<a href="https://lagen.nu/2008:486#P36" ...

/Träder i kraft I: 2022-09-01/

12 §  Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Sådan prisinformation ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2022:654).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Prisinformationslag (2004:347)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004 då prisinformationslagen (1991:601) upphör att gälla.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för marknadsföringsåtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:192, Prop. 2003/04:38, Bet. 2003/04:LU21
CELEX-nr
31998L0006
Ikraftträder
2004-10-01

Lag (2008:507) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 6, 12 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2022:654) om ändring i prisinformationslagen (2004:347)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
  2. Äldre bestämmelser gäller för prisinformation som har lämnats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:308, Prop. 2021/22:174, Bet. 2021/22:CU19
Omfattning
ändr. 12 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2022-09-01