Upphävd författning

Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
SFS 2004:368 i lydelse enligt SFS 2007:586
Ikraft
2004-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet för

 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. handels- och föreningsregisterärenden, och
 3. bank- och försäkringsregisterärenden.

[S2]Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning. Förordning (2007:586).

2 §  Bolagsverket för register över

 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 2. fysiska personers och dödsbons konkurser, och
 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

3 §  Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

[S2]Verket prövar frågor om ersättning till likvidatorer. Förordning (2005:89).

4 §  Bolagsverket ger ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

5 §  Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

[S2]Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor om föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Bolagsverket med undantag av 4, 11-14, 22 och 33 §§.

[S2]I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll. Förordning (2006:1294).

Myndighetens ledning

7 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

8 §  Vid Bolagsverket skall det finnas ett råd som består av generaldirektören och ytterligare högst fem ledamöter.

[S2]Rådet skall utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd så att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen.

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Övriga bestämmelser

10 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket

 • ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
 • ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. Förordning (2004:709).

11 §  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

 1. aktiebolagsregister,
 2. handelsregister,
 3. föreningsregister,
 4. filialregister,
 5. EEIG-register,
 6. företagsinteckningsregister,
 7. europabolagsregister,
 8. europakooperativsregister,
 9. bankregister,
 10. försäkringsregister, eller
 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Förordning (2007:586).

Ändringar

Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:709) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 10, 11 §§
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2005:89) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2006:916) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1294) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:586) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 11 §§
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2007:1110

Omfattning
upph.